Обява за провеждане на конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 276   /30.11.2021 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Финансов контрольор, звено „Длъжности пряко подчинени на ръководния орган“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІV младши;

Минимална образователна степен Магистър

- професионален опит – 2 г.

Допълнителни умения и квалификации:

Професионална област/направление: висше образование в областта на „ Стопански и правни науки“ (икономика);
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Internet и електронна поща/;

– Специализирани познания и опит в областта на финансовия контрол при разходване и контрол на публични финансови средства.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Решаване на тест;

- Интервю

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях:Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Устройствен правилник за работата на ОбА Лесичово; Закон за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС; РМС №592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори; Закон за държавния бюджет на РБ за съответната година; Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за държавната собственост; Закон за устройство на територията и други нормативни актове.

            Резултатите от теста подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

           Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

            Към заявлението се прилагат:

·декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;

·копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

· копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;

·  автобиография тип (Европейски формат).

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 15,00 часа на 13.12.2021 г., включително.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            VІІ. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

            Таблото за обяви на община Лесичово, намиращо се в с.Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13 и официалната интернет страница на Община Лесичово.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи . Предварителният контрол за законосъобразност се извършва постоянно и се отнася до цялата дейност на Община Лесичово.
Предварителният контрол е превантивна дейност, при която преди вземането/ извършването на всички решения/ действия се извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство,за да се гарантира тяхното спазване.
Предварителният контрол се извършва чрез проверки, резултатите, от които се документират. Въз основа на тези резултати лицето на което е възложено извършването на предварителния контрол, писмено изразява мнение, относно законосъобразността на :
- решенията/ действията, свързани с разпореждане с активи и средства / включително поемането на задължения и извършването на разход.
- Решенията/ действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на организацията/ включително отдаване под наем с цел получаване на приходи/.
- Други решения, от които се пораждат права , респективно задължения за организацията и/или нейните служители.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1000 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

 

Кмет на Община Лесичово

Обява за свободни работни места

Община Лесичово обявява свободни работни места както следва:

- главен специалист в дирекция" Специализирана администрация" отдел "Устройство на територията, общинска собственост".

Кандидатите да притежават средно образование, специалност  Строителен техник;

- главен специалист( еколог)в дирекция" Специализирана администрация", отдел " РРУПП".

Документи се подават в деловодството на общината: Диплома за завършено образование, автобиография Европейски формат, документи удостоверяващи професионален опит и стаж.

телефон за връзка : 0893 406 234

 

Обява за процедура за подбор за обучение и сертифициране на Здравни медиатори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявява се процедура за подбор за обучение и сертифициране на здравни медиатори

Необходими документи:

$1-          Автобиография;

$1-          Мотивационно писмо;

$1-          Копие от диплома за завършено средно образование;

$1-          Заявление по образец – Образец 1;

$1-          Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – Образец 2.

{[Цялата документация може да изтеглите от ТУК.

Конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 141   /14.06.2021 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Директор на дирекция, дирекция “Специализирана администрация“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІІІ младши;

Минимална образователна степен Магистър

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Строителство, архитектура.

- професионален опит – 4 г.

Допълнителни умения и квалификации:

2.1. Професионална област на висшето образование: Технически науки;

Личностни умения и компетентности: Да има визия за бъдещо развитие на общината при отчитане въздействието на вътрешни и външни фактори;да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на община Лесичово; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за реализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и и поддържане на добри отношения в администрацията и извън нея, познаване на правилата и административната среда; умения за комуникация по служебни въпроси; умения за мотивиране и и поощряване на подчинените служители;умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

2.2. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Решаване на тест;

- Интервю

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за собствеността, Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 2 от 2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и и протоколи по време на строителство; Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, водопроводни и канализационни инсталации; Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; Наредби на Общински съвет Лесичово и др.

            Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Резултатите от теста подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.

 

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

·      Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

            Към заявлението се прилагат:

·      декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;

·  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

·      копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;

·      автобиография тип (Европейски формат).

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 15,00 часа на 25.06.2021 г., включително.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            VІІ. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

            Таблото за обяви на община Лесичово, намиращо се в с.Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13 и официалната интернет страница на Община Лесичово.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и контролира работата на дирекция „Специализирана администрация“. Провежда и контролира действията по устройство на територията. Издава скици - визи за строителство на граждани и фирми. Одобрява проекти, издава строителни разрешения, актове за узаконяване, строителни книжа и документи.. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи. Заверява удостоверения и други документи. Разяснява на граждани и фирми по действащите подробни устройствени планове. Предлага изменение на УП при настъпили промени в обществено икономическите и устройствени условия, или възникване на нови държавни и общински нужди. Разработва длъжностните характеристики на служителите в дирекция „ СА“. Оценява изпълнението на служителите в дирекцията.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1200 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Списък на допуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността Директор на дирекция, дирекция „Специализирана администрация“, община Лесичово:

Допуска до конкурс следните кандидати:Олга Викторовна Парпулова.