Обява за свободно работно място 2024

                                                                  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

 

           Община Лесичово обявява прием на документи за заемане на една свободна щатна бройка на длъжност „Старши специалист” в отдел „Обслужване на населението на пълно работно време.

 

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- степен на образование- средно:;

- компютърна грамотност, работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Interne

-Ориентация към резултати;

- Работа в екип;

- Комуникативна компетентност; -

- Фокус към клиента /вътрешен и външен/; -

- Професионална компетентност; -

- Дигитална компетентност

2. Начин за провеждане на подбора:

- по документи и събеседване.

3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за

участие в подбора:

- писмено заявление до Кмета на общината в свободен текст ;

- автобиография.

- копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни

квалификации;

- копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и /професионален опит;

4. Документите трябва да бъдат представени лично или чрез пълномощник

с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Място за подаване на документи: всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в административнатасграда на Община Лесичово, находяща се в с.Лесичово, ул. „Никола Чочков ” № 11-13.

За допълнителна информация :телефон 0893406 234

Краен срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване на обявлението.

Не се приемат документи ,подадени след определения срок.

5.Кратко описание на длъжността „Старши специалист ” в отдел „ОН”:

    - Цел на длъжността

            Осигурява административно и финансово обслужване на населението от кметството , съхранява и обработва архива на кметството

-          Области на дейност

            Административно и финансово обслужване на населението.

     - Основни задължения

·             Извършва услуги,свързани с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;

·              Води регистрите по гражданското състояние в кметството и отговаря за законосъобразното им ползване и съхранение.

·              Приема,съхранява и предава входяща и изходяща кореспонденция и поща;Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите:

·              Контролира изпълнението на бюджета, изготвя месечни и тримесечни отчети по

изпълнението на разходите.Изготвя статистически отчети по организацията и заплащането на труда.

                        ·         Изготвя документи за сключване, прекратяване и промяна на трудовите правоотношения с персонала ( в съответствие с трудовото законодателство ) инструкции и заповедите на кмета .                       ·         Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов акт като компетенция на ГРАО.

                       ·         Получава и изпраща до заинтересованите страни призовките по съдебни дела.

                         ·         Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

6. Минималния размер на основната заплата, определена за длъжността

933 /деветстотин тридесет и три лева/.

За кандидати с професионален опит основната заплата се определя на основание чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Лесичово.

Длъжността „Старши специалист“ се заема чрез сключване на трудов договор на пълно работно време-8 часа, при 5 дневна работна седмица. 

Конкурс за държавен служител 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 12 /19.01.2024 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността НАЧАЛНИК- ОТДЕЛ, дирекция “Специализирана администрация“, отдел „ Устройство на територията, общинска собственост“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІІІ младши;

Минимална образователна степен - Бакалавър;

Минимален професионален опит – 3 г.

Допълнителни умения и квалификации:

1.Специалност на висшето образование ,съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления :Технически науки –Архитектура ,строителство и геодезия

2.Познаване на нормативната уредба ,свързана със дейността на длъжността и умение за ползване на същата .

3.Познаване устройството ,функциите и дейността на местната и държавна администрация.

4.Стратегическа компетентност ,лидерска компетентност, компетентност за преговори и убеждение,управленска компетентност ,комуникативна компетентност ,професионална компетентност ,фокус към клиента,работа в екип ,ориентация към резултата,дигитална компетентност (работа с Microsoft office и специализирани програмни продукти)

5.Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

         Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-  Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- Интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за собствеността, Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 2 от 2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредби на Общински съвет Лесичово и др..

Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Резултатите от теста подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

$1·      Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

            Към заявлението се прилагат:

$1·      декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;

$1·  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

$1·      копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;

$1·      автобиография тип (Европейски формат).

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 15,00 часа на 06.02.2024 г., включително.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес oba_lesichovo@abv.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            6. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

            Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:Подпомага формирането, разработването и провеждането на общинската политика в областта на устройството на територията. Упражнява инвеститорски контрол по изпълнение на строително-монтажни работи по време на строителната дейност при строителство на нови и при реконструкция, рехабилитация, преустройство, поддържане, възстановяване, доизграждане и др. на съществуващи строителни инфраструктурни обекти и имоти, собственост на Община Лесичово.Изготвя количествени и количествено-стойностни сметки за необходимите строително – ремонтни работи по отношение на строителни обекти и имоти, собственост на Община Лесичово .Ръководи ,координира и контролира дейностите , свързани с инвестиционните проекти и капиталовите разходи на общината .Ръководи и контролира взаимодействието с други дирекции и отдели и със структури извън общинската администрация , отнасящи се до работата на отдела .Организира , ръководи и координира работата на служителите в отдел „Устройство на територията, общинска собственост“

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1200 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация и Вътрешните правила за работна заплата в община Лесичово.

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

 

Кмет на Община Лесичово

конкурс за държавен служител

                                              О Б Я В Л Е  Н И Е
 
На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 189 /20.11.2023 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността НАЧАЛНИК- ОТДЕЛ, дирекция “Специализирана администрация“, отдел „ Устройство на територията, общинска собственост“ в община Лесичово.
2. Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
Вид правоотношение – Служебно;
Минимален ранг за длъжността - ІІІ младши;
Минимална образователна степен Бакалавър
- професионален опит – 3 г.
Допълнителни умения и квалификации:
1.Личностни умения и компетентности: Да има визия за бъдещо развитие на общината при отчитане въздействието на вътрешни и външни фактори;да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на община Лесичово; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за реализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и и поддържане на добри отношения в администрацията и извън нея, познаване на правилата и административната среда; умения за комуникация по служебни въпроси; умения за мотивиране и  и поощряване на подчинените служители;умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
1.2. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
-   Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- Интервю.
Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за собствеността, Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 2 от 2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредби на Общински съвет Лесичово и др.
Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
Резултатите от теста  подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.
Резултатите от теста  подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
•Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Към заявлението се прилагат:
•декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;
•копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
•копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;
•автобиография тип (Европейски формат).
5.  Място и срок за подаване на документите за участие:
Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 15,00 часа на 05.12.2023 г., включително.
Документи могат да се подават и по електронен път на адрес oba_lesichovo@abv.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Ръководи, организира и контролира работата на отдел „Устройство на територията, общинска собственост“; Осъществява контрол по придобиване и разпореждане с имоти , общинска собственост ;Изготвяне предложения за предоставяне на концесии ;Контролира строителство и ремонт на общински обекти.
8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1200 лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
 
инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ, 
 
Кмет на Община Лесичово

Заповед прекратяване на конкурс

З А П О В Е Д

            № 198               

с.Лесичово, 06.12.2023 г.

На основание чл.19, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

                                               П Р Е К Р А Т Я В А М

Процедурата по провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

„Началник- отдел“, отдел „ Устройство на територията, общинска собственост“, дирекция „ Специализирана администрация“ в община Лесичово, област Пазарджик, поради това, че не е постъпило нито едно заявление.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

 

Кмет на Община Лесичово

 

Конкурс за назначаване

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

СПИСЪК

 на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № 39/04.04.2022 г. на кмета на община Лесичово, за заемане на длъжността „началник- отдел“ в дирекция“ СА“, отдел „Административно обслужване“, община Лесичово

             В изпълнение на решението на комисията назначена със Заповед № 47/08.04.2022 г. на кмета на община Лесичово в проведено заседание на 26.04.2024 г. се допускат до участие в конкурс следните кандидати:

1. Нина Крумова Моллова

Кандидатът трябва да се яви на тест на 09.05.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Лесичово.

 В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю на 11.05.2022 г. от 10.00 ч. на същото място.

       На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

-   за теста – коефициент 3;

-   за интервю – коефициент 4.

       На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

26.04.2022 г.