Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост и публична общинска собственост

В изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 100/05.09.2019 г., издадена от Кмета на Община Лесичово, област Пазарджик, ул."Н.Чочков" № 11-13, обявявам провеждането на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост и публична общинска собственост, пълният текст на обявата, може да намерите ТУК