ОБЯВЛЕНИЕ ПУП– парцеларен план (ПП) за трасе на газопровод, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа ин­фраструктура за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Лесичово на основание чл. 128, ал. 1 съобщава, че във връзка с чл. 124а, ал. 5 и 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, ал. 6 и 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изра­ботен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на газопровод, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа ин­фраструктура за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“. Трасето заедно със сервитута му и зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2х200), преминават последоваелно през землищата на селата Калугерово, Лесичово и Боримечково на територията на община Лесичово. Дължината на трасето в община Лесичово е 14 036 м.

Проектът е изло­жен за разглеждане в сградата на община Лесичово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общин­ската администрация чрез кмета на общината в едномесечен срок от обнародването в „Дър­жавен вестник“.

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово