Спиране експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на село Лесичово, община Лесичово, местност „Неземеделски земи“

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,

 

         С настоящето, Ви информирам, че със Заповед № РД-09-171/24.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и във връзка с чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, считано от 31.12.2017 г., ще бъде спряна експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на село Лесичово, община Лесичово, местност „Неземеделски земи“ с площ от 21,052 дка., и ще бъдат предприети мерки за неговото закриване и рекултивация. Пълният текст на Обявлението можете да намерите ТУК

 

 

С уважение,

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово