Структура на общинска администрация

 

СТРУКТУРА

 на Община Лесичово

в сила от 01.02.2014 г.

приета с решение № 588/12.02.2014 г. на ОбС Лесичово

 

 

І РЪКОВОДНИ КАДРИ                                                  10
1. Кмет                                                              1
2. Зам.кмет икономическо развитие                                    1
3. Зам.кмет УПП и хуманитарна политика                               1
4. Секретар                                                          1
5. Кметове и кметски наместници                                      6

 

ІІ ДЛЪЖНОСТИ ИЗВЪН СЪСТАВА НА ДИРЕКЦИИТЕ                           7
1. Финансов контрольор                                               1
2. Гл.специалист „Управление при кризи и сигурност на информацията"  1
3. Ст.специалисти „АФОН" по Кметства                                 5

 

ІІІ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"                                 14
1. Директор, той и Гл.счетоводител                                   1

 

ОТДЕЛ „ФСАО"                                                      13
1. Н-к отдел                                                         1
2. Гл.специалист „Човешки ресурси"                                   1
3. Гл.специалист „ГРАОН и деловодство"                               1
4. Ст.спец. „АИО и архив"                                            1
5. Ст.спец. „АФОН"                                                   1
6. Гл.специалист „БФ"                                                1
7. Старши счетоводител                                               1
8. Счетоводител                                                      1
9. Ст.специалист „ТРЗ и каса"                                        1
10. Ст.специалист „Счетоводител местни данъци и такси"               1
11. Ст.специалист „Сътрудник на Общински съвет" /общ.отг./           1
12. Ст.специалист„АОН" /общ.отг./                                    1
13. Ст.специалист „Домакин и класифициране на бюджетните разходи"    1

 

ІV. ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"                     12,5
1. Директор, той и Главен архитект                                   1

 

ОТДЕЛ „УТОС"                                                       6
1. Н-к отдел                                                         1
2. Гл.специалист „СИК"                                               1
3. Гл.специалист „ОСП"                                               1
4. Гл.специалист „ТОН"                                               1
5. Гл.специалист „ТОН"                                               1
6. Гл.специалист „ТОН" – 0,5 бр. д.отг. и 0,5 общ.отг.

 

ОТДЕЛ „РРУПП"                                                     5,5
1. Н-к отдел                                                         1
2. Ст.специалист „Социални дейности" /общ.отг./                      1
3. Мл.експерт „ЕОЧ"                                                0,5
4. Гл.експерт „ОКМД"                                                 1
5. Мл.сп. „Енергийна ефективност"                                    1
6. Шофьор /общ.отг./                                                 1

 

ОБЩО
В т.ч.държавна отговорност – 39 бр. и общинска отговорност – 4,5 бр.

 

Структурата в графичен вид можете да изтеглите от ТУК