Правилник за дейността на общинска администрация

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Лесичово

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С този правилник се урежда организацията на труда в Община Лесичово, съобразно особеностите на нейната дейност и действащата нормативна уредба.

(2) С този правилник се регламентират въпросите, свързани с:
1. реда за възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения;
2. правата и задълженията на работодателя;
3. правата и задълженията на служителите;
4. защитата при упражняване правото на труд;
5. работното време, почивките и отпуските;


Целият правилник може да изтеглите от тук

Устройствен правилник на общинска администрация

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в администрацията на община Лесичово.

Чл.2. В състава на общината влизат 7 населени места, със 7 кметства. За село Лесичово ролята на кметство се изпълнява от общинската администрация.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Чл.4. При осъществяване на своята дейност, администрацията се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.


Целият материал може да изтеглите от тук