Съобщение за публично обявяване - тръбен кладенец

Съобщение за публично обявяване за откриване на порцедура за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, един тръбен кладенец ТК, разположен на територията н апоземлен имот № 001539, местност "Сухото дере" в землището н ас.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, с цел водовземане - "водоснабдяване за други цели".