Инвестиционно предложение концесия за ползване на водоем, публична общинска собственост, находяще се в землището на село Боримечково с идентификатор№ 05459.4.94

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.),

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,

със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Лесичово, село Лесичово,ул. ,,Никола Чочков“ № 11-13, ЕИК 000351693, представлявана от Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

С Ъ О Б Щ А В А:

на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение, а именно - Предоставяне на концесия за ползване на имот,с идентификатор№ 05459.4.94, находящ се в землището на село Боримечково,община Лесичово,област Пазарджик,по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед №РД-18-409/12.06.2019 год.на Изпълнителен директор на АГКК-София.Площ на имота 21 026 кв.м., трайно предназначение на територията:територия заета от води и водни обекти,начин на трайно ползване: водоем.“.Местонахождението на имота еОбласт Пазарджик,община Лесичово,село Боримечково с ЕКАТТЕ 05459. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор №05459.4.94, стар идентификатор-няма,№ от предходен план 000094.Граници на имота:ПИ с идентификатори №05459.4.88 № 0549.4.7 , № 05459.4.95, № 05459.6.1, № 05459.83.107, № 05459.6.112, №05459.53.75, № 5459.5.5, № 05459.4.5, №05459.4.6. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК