ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА BG0001039 "ПОПИНЦИ", С ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК