Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "24-та с.Динката от о.т. 81-60" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "15-та" с.Боримечково" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на у-к от ул. "24-та" с.Динката - Етап 3" 22 Ноември 2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, м. "Чуките", землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Ноември 2021
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2023 г. 04 Ноември 2021
Заповед №232/25.10.2021 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2022 г. 29 Октомври 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане система за капково напояване 13 Октомври 2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 08 Октомври 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци ПИ с идент. 43369.193.014 от землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Чуките" 27 Септември 2021
Схема за разполагане на преместваемо съоръжение на част от улица с о.т. 42, 43, кв.24 по ПУП на с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 30 Август 2021