Покажи брой 
Заглавие Публикуване
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води 18 Февруари 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 18 Февруари 2022
Уведодомление за инвестиционно предложение - "Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение" в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 29 Декември 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на автоматизирана система за капково напояване в землището на село Лесичово, община Лесичово 23 Декември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за създаване на необходимата среда за обитаване и изграждане на жилищни сгради в землище с.Динката, общ.Лесичово 10 Декември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "24-та с.Динката от о.т. 81-60" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "15-та" с.Боримечково" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на у-к от ул. "24-та" с.Динката - Етап 3" 22 Ноември 2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, м. "Чуките", землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Ноември 2021
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2023 г. 04 Ноември 2021