Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2023 г. 04 Ноември 2021
Заповед №232/25.10.2021 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2022 г. 29 Октомври 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане система за капково напояване 13 Октомври 2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 08 Октомври 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци ПИ с идент. 43369.193.014 от землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Чуките" 27 Септември 2021
Схема за разполагане на преместваемо съоръжение на част от улица с о.т. 42, 43, кв.24 по ПУП на с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 30 Август 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, разположен в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик" 27 Август 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и дейности с тях на площадка с местонахождение - област Пазарджик, община Лесичово, с.Калугерово, УПИ ІV-589, кв.1, местност "Краището" и площ 2 480 кв.м." 06 Април 2021
Програма ЕЕ 2021-2027 г. 29 Март 2021
Инвестиционно предложение „Основен ремонт на водопроводна мрежа, улица и тротоари ана ул. „17-та“ с.Калугерово, общ.Лесичово от о.т. 92-40“ 19 Март 2021