ЗАЛИЧИТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ НА 27.10.2019 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.ЛЕСИЧОВО, кметство ..........., секция № 001

адрес на избирателна секция с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември” № 2

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ВЕЛИКА                      

ИЛИЕВА                      

БАНЕНКИНА

ДАНЧИ                        

ВАСИЛЕВА                    

РУСО

ЕВГЕНИЯ                      

НИКОЛОВА                    

АЗАТ

КАРИНА                        

АЛЕКСАНДРОВА                

ЧОЧКОВА

ЛЮБКА                        

ЦВЕТАНОВА                    

БАНЕНКИНА

МАРИЯ                        

ИВАНОВА                      

БОГЛИС

ПЕНЕ                        

АТАНАСОВ                    

ЧОЧКОВ

ПЕНКА                      

СТОЯНОВА                    

ХАДЖИЙСКА

РАДОАН                      

АБДЕЛЛАТИФ                  

АЗАТ

САМИРА                      

АБДЕЛЛАТИФ                  

АЗАТ

ТОНИ                        

ПЕТРОВ                      

ХРИСТОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.БОРИМЕЧКОВО, кметство ..........., секция № 002

         адрес на избирателна секция с. Боримечково, ул. „Втора” №1

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ГЪЛЪБИНА                    

СПАСОВА                      

ХАМАРИЛОВА

КАТЯ                        

ЩЕРЕВА                      

НАЛОВА

НУРИ                        

ИБРЯМ                        

ЧИТАК

ПЕТЪР                        

СТЕФАНОВ                    

ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 003

адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Първа” №2

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ВАСИЛ                        

КОСТАДИНОВ                  

КОЦЕВ

ЙОРДАНА                      

СТЕФАНОВА                    

ТАНОВА

МАРИЯ                        

КИРИЛОВА                    

НИКОЛОВА

НАДЕЖДА                      

НИКОЛАЕВА                    

КОЧЕВА

НИКОЛАЙ                      

ВАНЧОВ                      

КОЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 004

адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Площад” №5

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АНГЕЛ                        

ГЕОРГИЕВ                    

БОНЕВ

АНЕТА                        

ИВАНОВА                      

НАЙДЕНОВА

АНУШКА                      

ИВАНОВА                      

НЕШКОВА

АТАНАСКА                    

ГЕОРГИЕВА                    

КОМАРОВА

БОГОМИЛА                    

ВАСИЛЕВА                    

ПЕТРОВА

ВЕНЕЛИНА                    

СТЕФАНОВА                    

КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА

ВЪЛЧО                        

ПЕТКОВ                      

ТОНОВ

ГЕОРГИ                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ГЕРГАНА                      

ИВАНОВА                      

МОЛЛОВА

ГРИГОР                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ДАНИЕЛА                      

ВАЧОВА                      

ДРАГАНОВА

ДИМИТЪР                      

ГЕОРГИЕВ                    

ДРАГАНИЧИН

ИВАН                          

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ИВАН                        

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ЙОРДАНКА                    

ХРИСТОВА                    

МИЧЕВА

НАСКА                        

ТОДОРОВА                    

БОРИСОВА

НИКОЛИНА                    

ГЕОРГИЕВА                    

ЧЕРГАРОВА

ПЕТЯ                        

ГЕОРГИЕВА                    

ДРАГАНИЧИНА

ПЛАМЕН                      

ДАМЯНОВ                      

КОМСАЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 005

         адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АТАНАСКА                    

ТРЕНКОВА                    

АЙЗЕРТ

ГЕРГАНА                      

ИЛИЕВА                      

СТОИМЕНОВА

ДИМИТРИНА                    

НИКОЛАЕВА                    

ТОДОРОВА

ЕЛЕНА                        

НИКОЛАЕВА                    

РУЖИНОВА

ИВАН                        

КРЪСТЕВ                      

СТОИМЕНОВ

КРЪСТАН                      

СТОЯНОВ                      

РЪЖАНКОВ

МАРГАРИТА                    

АНГЕЛОВА                    

ВЪРТИГОВА

НИКОЛАЙ                      

ПЕТРОВ                      

НЕШЕВ

НИКОЛИНА                    

АНГЕЛОВА                    

ТОДОРОВА

ПЕТКАНА                      

АНДРЕЕВА                    

КОЛЧАКОВА

ПЕТЯ                        

КРЪСТЕВА                    

НЕШКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ПАМИДОВО, кметство ..........., секция № 006

         адрес на избирателна секция с. Памидово ул. „Първа” №24А

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ВЕЛИЧКА                      

МИТОВА                      

ВАСИЛЕВА

КРЪСТЮ                      

СТОЙКОВ                      

НАТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

        Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ЦЕРОВО, кметство ..........., секция № 007

         адрес на избирателна секция с. Церово, ул. „Първа” №32

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АЛЕКСАНДЪР                  

САШОВ                        

КОЛЕВ

АСЕН                        

ХРИСТОВ                      

БОНЕВ

ИЛИЯ                        

СПАСОВ                      

ШЕНГАРОВ

ИЛИЯН                        

НИКОЛОВ                      

ВУЛЯНОВ

ЛЮДМИЛА                      

ГЕОРГИЕВА                    

КОЛЕВА

НИКОЛАЙ                      

ДИМЧЕВ                      

ДУКОВ

НИКОЛАЙ                      

КИРИЛОВ                      

ТЕРЗИЙСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ЩЪРКОВО, кметство ..........., секция № 008

         адрес на избирателна секция с. Щърково, ул. „Първа” № 34

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ДИМИТРИЯ                    

ИВАНОВА                      

ЛУЛЧЕВА

ПЕНКА                        

БЛАГОВА                      

ЙОРДАНОВА

ЮМЕР                        

РЮСТЕМ                      

ЮМЕР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 010

         адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

КАРАМФИЛА                    

ДОЧКОВА                      

ЙОНКОВА