Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Предложение относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.608-0002-С01 от 11.01.2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финан 07 Юни 2024 2
Предложение относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.608-0002-С01 от 11.01.2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 07 Юни 2024 2
Предложение относно: Изрязване и почистване на дървесна и храстова растителност в имоти собственост на Община Лесичово 23 Май 2024 11
Предложение относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем в пакет на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 23 Май 2024 13
Предложение относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 18.06.2024 г. 23 Май 2024 10
Предложение относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 23 Май 2024 13
Предложение относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем в пакет на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 23 Май 2024 11
Предложение относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Георги Спасов Ватов 23 Май 2024 16
Предложение относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Георги Ватов 23 Май 2024 10
Предложение относно: Избиране на представител на Община Лесичово за участие в редовното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. "Болни 23 Май 2024 11