Решения на Общински съвет 2015-2019 г.

Решение №1

Относно: Избор на председател на Общинския съвет Лесичово

 

Решение №2

Относно: Определяне членовете на временната комисия за подготовка на Правилника за работа на Общинския съвет

 

Решение №3

Относно: Регистрация на групи общински съветници

 

Решение №4

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет Лесичово и определяне на техния състав

 

Решение №5

Относно: Избор на заместник председател на Общински съвет Лесичово

 

Решение №6

Относно: Избор на адвокат на Общински съвет Лесичово

 

Решение №7

Относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

 

Решение №8

Относно: Разглеждане на направените предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение №9

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2015 г. в т.ІІІ. „Описание на имотите, които община Лесичово има немерение да предложи за продажба”

 

Решение №10

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №11

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №12

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг

 

Решение №13

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Радостина Петрова Рубенщайн

 

Решение №14

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Переметица”, землището на  Динката, с обща площ от 2.248 декара 

 

Решение №15

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Камика”, „Папратница”, „Гривекова чукара”, „Каратопрак”, „Стубела”  землището на с.Церово, с обща площ  41.229  декара

 

Решение №16

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 764/13.02.2015 г., Решение № 816/30.04.2015 г., Решение № 860/30.06.2015 г., Решение № 867/31.07.2015 г., Решение № 871/21.08.2015 г., Решение № 878/10.09.2015 г. и Решения № 881и № 882/24.09.2015 г.

 

Решение №17

Относно: Промени по  бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета №765/13.02.2015г.

 

Решение №18

Относно: Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, находящ се в село Лесичово, представляващ едноетажна масивна сграда

 

Решение №19

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в община Лесичово

 

Решение №20

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти № 000765 и № 000767 с начин на трайно ползване „полски път”, публична общинска собственост, образувани от поземлен имот № 000533, находящ се в местност „ПАПРАТНИЦА”, общинска собственост, по КВС на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №21

Относно: Определяне на представители на Общинския съвет Лесичово в Областен съвет за развитие при Областна администрация, Пазарджик

 

Решение №22

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2015 година на кметовете на кметства от община Лесичово

 

Решение №23

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2015 година на Кмета на община Лесичово – Серьожа Николов Лазаров

 

Решение №24

Относно: Обявяване на № 000765 и № 000767 с начин на трайно ползване „Пустееща необработваема земя”, публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №25

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в община Лесичово

 

Решение №26

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение №27

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №28

Относно: Обявяване на ПИ № 001664, ПИ № 001666, ПИ № 001667, ПИ № 001672  находящи се в местността „Елшето”; ПИ № 000562 и ПИ № 000574 находящи се в местността „Боян дере”; ПИ № 000572 находящ се в местността „Асан дере”; ПИ № 000125 находящ се в местността „Стаевица” и ПИ № 000098 находящ се в местността „Врано орехче” землището на с.Калугерово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №29

Относно: Обявяване на ПИ № 052029,   находящ се в местността „Върлия дол” и ПИ № 000286 находящ се в местността „Каратопрак” землището на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №30

Относно: Определяне границите на зоните в населените места в община Лесичово

 

Решение №31

Относно: Съгласие за промяна на ПУП – ПР на УПИ І-804 в кв.60 по плана на с.Церово и улица с о.т. 242 - 241

 

Решение №32

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Георгиев Трифонов, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №33

Относно: Отказ за предоставяне на поземлен имот, публична общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ана Христова Попова, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №34

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2016 г.

 

Решение №35

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 765/13.02.2015 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 816/30.04.2015г., Решение № 867/31.07.2015г., Решение № 871/21.08.2015г., Решение № 878/10.09.2015г., Решение № 882/24.09.2015г. и Решение № 16/04.12.2015г.

 

Решение №36

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за определяне трасета на пътен достъп, електропроводи, водопровод за селскостопански нужди и водопровод за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Лесичово

 

Решение №37

Относно: Даване на съгласие за извършване на нормативни процедури за получаване на разрешително за изграждане на водовземно съоръжение в поземлени имоти с № 000290 и № 000291 по КВС на село Церово, община Лесичово

 

Решение №38

Относно: Актуализация на Общински план за развитие на Община Лесичово за периода 2015 – 2020 година

 

Решение №39

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Димитър Янков Димитров, жител на Община Лесичово 

 

Решение №40

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2016 година

 

Решение №41

Относно: Изплащане обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

 

Решение №42

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №43

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016г.

 

Решение №44

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №45

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2016 г.

                                    Приложения към приемане на бюджета

Решение №46

Относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за периода 2016 – 2019 година

 

Решение №47

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019г. 

 

Решение №48

Относно: Приемане на Културен календар за 2016 година на община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №49

Относно: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №50

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв. 48 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №51

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I – училище, кв.63 по Плана на село Калугерово, област Пазарджик

 

Решение №52

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от ученически стол – столова с площ от 100 кв.м., находящ се в УПИ II – училище, кв.16 по Плана на село Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №53

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение от 110 кв.м., находящо се в сграда построена в  УПИ VII – кметство, здравна служба, читалище, кв.11 по ПУП на с. Боримечково

 

Решение №54

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв. 48 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №55

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VII – кметство, здравна служба, читалище, кв.11 по Плана на с. Боримечково, община Лесичово, представляваща помещение от 12 кв.м.

 

Решение №56

Относно: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 18.7 кв.м., находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда застроена в УПИ VII - обслужващи дейности, кв.14 по ПУП на село Щърково, община Лесичово

 

Решение №57

Относно: Определяне на наемни цени на пасища, мери и ливади собственост на Община Лесичово

 

Решение №58

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово”

 

Решение №59

Относно: Отчет за работата на служителите от Участък „Лесичово” при РУ „Полиция” гр.Пазарджик за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

 

Решение №60

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2015 година

 

Решение №61

Относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти – общинска собственост за периода 01.04.2015 г. – 29.02.2016 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

Решение №62

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. – първи етап на Община Лесичово

 

Решение №63

Относно: Определяне на представител на Община Лесичово в органите на управление на „Асоциация по В И К на обособена територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик

 

Решение №64

Относно: Допусната техническа грешка и допълване на Решение № 54/29.01.2016 г. и Решение № 56/29.01.2016 г. на Общински съвет Лесичово, взети с Протокол № 6/29.01.2016 г.

 

Решение №65

Относно: Обявяване на имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост, находящ се в село Щърково, община Лесичово

 

Решение №66

Относно: Обявяване на ПИ № 264004, находящ се в местността „Гладно поле” в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №67

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/VІІ-293 в кв.33 по ПУП /План за регулация/ на с.Памидово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

 

Решение №68

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ангел Николов Захариев, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №69

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията в имот № 000341, находящ се в местността „Неземеделски земи”, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение №70

Относно: Обявяване на ПИ № 000085,  ПИ № 000090, ПИ № 000091, ПИ № 000099, ПИ № 000197 и ПИ № 000258 находящи се в местността „Стаевица” в землището на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №71

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №72

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата по землища на територията на община Лесичово за 2016 година

 

Решение №73

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Лесичово, област Пазарджик за общо и индивидуално ползване, съгласно чл.37 б. „и”, ал.3 от ЗСПЗЗ

 

Решение №74

Относно: Определяне размера и местоположението на мерите, пасищатаи ливадите за общо и за индивидуално ползване на територията на община Лесичово и приемане Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината

 

Решение №75

Относно: Изменение и допълнение на Решение №43/29.01.2016г. за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №76

Относно: Замяна на земеделски земи, собственост на Община Лесичово със земеделски земи, собственост на юридическо лице, находящи се в землището на село Церово, община Лесичово

 

Решение №77

Относно: Предоставяне на информация за дейността на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2015 година

 

Решение №78

Относно: Информация за социалната дейност в Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №79

Относно: Отчет за състоянието на общинските пътища в община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №80

Относно: Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №81

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение №82

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лесичово за 2015 година

 

Решение №83

Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Лесичово 2016 – 2020 година 

 

Решение №84

Относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Лесичово, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Решение №85

Относно: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за периода 2015 – 2017 година

 

Решение №86

Относно: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2015 година

 

Решение №87

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 67/25.02.2016 г., взето с Протокол № 7/25.02.2016 г.

 

Решение №88

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №89

Относно: Определяне на наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена нива”, „пустееща необработваема земя”, „изоставена орна нива”, „изоставена орна земя”, „пустееща необработваема нива”, „гора в земеделски земи”, „овощни градини” и др. собственост на Община Лесичово

 

Решение №90

Относно: Обявяване на ПИ № 000290, ПИ № 000291 и ПИ № 134041 находящи се в местността „Папратница”, ПИ № 138031 находящ се в местността „Камика” и ПИ № 136041 находящ се в местността „Пенкови круши” в землището на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост

 

Решение №91

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VII – кметство, кв.35 по регулационния план на с.Церово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ  от 30.00 кв.м., с предназначение – за  дрогерия

 

Решение №92

Относно: Кандидатстване на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, община Лесичово по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ с проект „Реконструкция и ремонт на сградите и храма на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, област Пазарджик”

 

Решение №93

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Церово, община Лесичово

 

Решение №94

Относно: Информация за състоянието и стопанисването на спортните имоти и развитието на спорта в общината

 

Решение №95

Относно: Информация за изпълнението на одобрените и стартирали проекти през 2015/2016 година

 

Решение №96

Относно: Отчет за изпълнение на приходите за първо тримесечие за 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №97

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №98

Относно: Определяне на годишна вноска на Община Лесичово във фонд „Общинска солидарност”, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България

 

Решение №99

Относно: Предоставяне на част от първи етаж – една стая от имот публична общинска собственост, находящ се в кв.37 по ПУП с.Калугерово, за безвъзмездно управление на Агенция по заетостта, град София

 

Решение №100

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово, Стоян Стоянов Кунев и Мария Стоянова Пелнезова

 

Решение №101

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ І – за обществени услуги, кв.49А по регулационния план на с.Лесичово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ  от 66.00 кв.м., с предназначение – за  стоматологичен кабинет

 

Решение №102

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ VІІ – кметство, здравна служба, читалище в кв.11 по регулационния план на с.Боримечково, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ  от 42.00 кв.м., с предназначение – за  лекарски кабинет

 

Решение №103

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,   управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №104

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №105

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Стефан Белинов Ружев жител в Община Лесичово

 

Решение №106

Относно: Приемане на дарение, представляващо изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяване на новопроектирана производствена сграда, намираща се в поземлен имот УПИ ІІ, кв.97 по регулационния и кадастрален план на с.Калугерово, община Лесичово, елемент от техническата инфраструктура на общината

 

Решение №107

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2016 г., в т.ІІІ ”Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба”

 

Решение №108

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Стаевица”, „Гола могила” и ”Врано орехче”, землището на с.Калугерово, с обща площ 1 082.669 декара

 

Решение №109

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Боян дере” и „Асан дере”, землището на с.Калугерово, с обща площ 263.936 декара

 

Решение №110

Относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №111

Относно:Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите, „Папратница”, ”Камика” и ”Пенкови круши” землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 12.205 дка

 

Решение №112

Относно: Продажба на имот, частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №113

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” – реализирани проекти, тенденции в това направление

 

Решение №114

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища

 

Решение №115

Относно: Поправка на допусната техническа грешка по отношение на ПИ № 014008, находящ се в местността „Карагьозовец” по КВС на село Лесичово, община Лесичово и УПИ V и УПИ VІІ по парцеларния план на стопански двор – малка махала, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение №116

Относно: Членство на Община Лесичово в Асоциация на българските градове и региони, град София

 

Решение №117

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №118

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. и Решение № 104/27.04.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №119

Относно: Дарение на имот, частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.”, село Щърково, община Лесичово

 

Решение №120

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 120057, местност „Илиева черква”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „КМК ФАРМА” ЕООД гр.София с управител Васил Владов Комсалов

 

Решение №121

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 119119, местност „Ливадски ливади”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Васил Владов Комсалов

 

Решение №122

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 000763, местност „Сухо дере”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Васил Владов Комсалов

 

Решение №123

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 147060, местност „Дъбравата”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „Гладиатор” ЕООД, с.Церово

 

Решение №124

Относно: Кандидатстване за заем от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за финансиране на инвестиционен проект – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и общински пътища в община Лесичово”

 

Решение №125

Относно: Приемане на ветеринарно – медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните площи на територията на Община Лесичово

 

Решение №126

Относно: Информация за дейностите по интеграционната политика на ромите в обществото на Община Лесичово

 

Решение №127

Относно: Приемане на План за противодействие на тероризма на община Лесичово

 

Решение №128

Относно: Разрешение за учредяване на право на преминаване през ПИ № 499001 – земно образувание, собственост на Община Лесичово, необходимо за обслужване на ПИ № № 499004 и 499024, местност „Беров дол”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО” АД, гр.София

 

Решение №129

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 006110, местност „Генчови ниви”, землище с.Памидово, община Лесичово, собственост на наследници на Никола Петров Захариев

 

Решение №130

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 419018, местност „Света Петка”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „Делектра-Хидро” АД с.Лесичово

 

Решение №131

Относно: Отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местностите „Скелята” и „Гладно поле” землището на с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 73.758 декара

 

Решение №132

Относно: Отдаване под наем на 3 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местността „Дундалов баир” землището на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 35.953 декара

 

Решение №133

Относно: Отмяна на Решение № 581/31.01.2014 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 49

 

Решение №134

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Сашо Асенов Колев

 

Решение №135

Относно: Обявяване на имоти публична общинска собственост за имоти частна общинска собственост, находящи се в село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №136

Относно: Предоставяне на поземлен имот № 000185, находящ се в землището на село Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост под наем на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД със седалище в с.Лесичово

 

Решение №137

Относно: Учредяване право на преминаване през имоти, публична общинска собственост за осигуряване пътен достъп до обект и право на прокарване на трасета на подземни електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод за питейно – битово водоснабдяване, преминаващи през землищата на с.Церово и с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №138

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на пътен достъп, подземни електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод за питейно – битово водоснабдяване, преминаващи през землищата на с.Церово и с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №139

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и трасе на водопровод за захранване на ПИ № 602011 в местност „Лъката” и ПИ № 353020 в местност „Драгомащица”, землище с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №140

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016г. за приемане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение №141

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №142

Относно: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Петър Спасов Крайчев, бивш жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение №143

Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на ВЕЛЧО КОЧЕВ КОЧЕВ, ЕГН 0347203463 и НАДЕЖДА КОЧЕВА КОЧЕВА, ЕГН 0041063471 и двамата от с.Динката, ул. “Двадесет и четвърта” № 54, община Лесичово, област Пазарджик 

 

Решение №144

Относно: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за І-во полугодие на 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №145

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2016 година

 

Решение №146

Относно: Анализ и оценка на приключилата 2015/2016 учебна година за учебните заведения на територията на община Лесичово и готовност за новата 2016/2017 учебна година

 

Решение №147

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 002463, 050410 и 050396, местност „Каваците”, землище с.Калугерово, община Лесичово, собственост на „Пескадо” ЕАД гр.София

 

Решение №148

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 147018, 147019 и 147020, местност „Герена”, землище с.Динката, община Лесичово, собственост на „ВРИС” ЕООД гр.Пловдив

 

Решение №149

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 073061 и 073063, местност „Живодер”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Георги Иванов Панов

 

Решение №150

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 021049, местност „Главория”, землище с.Памидово, община Лесичово, собственост на „Дим-Карс” ЕООД гр.Варна и ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 КV, захранващ ПИ № 021049

 

Решение №151

Относно: Ново обсъждане на Решение № 135/28.06.2016 година на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 12 относно обявяване на имоти публична общинска собственост за имоти частна общинска собственост, находящи се в село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №152

Относно: Промяна характера на собствеността на имоти публична общинска собственост, находящи се в кв.11 по ПУП на село Боримечково, община Лесичово в частна общинска собственост

 

Решение №153

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово и Решение № 140/28.06.2016 г.

 

Решение №154

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №155

Относно: Представители в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Решение №156

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ застроен УПИ ХІІІ-209 за обслужващи дейности, находящ се в кв.23 по ПУП на село Памидово, община Лесичово на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово

 

Решение №157

Относно: Дарение на имот, частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №158

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“

 

Решение №159

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – втори етап“

 

Решение №160

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“

 

Решение №161

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 2“

 

Решение №162

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 3“

 

Решение №163

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково с проект: „Ремонт на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Решение №164

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1930г.“, село Боримечково с проект: „Ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Решение №165

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Ремонт и реконструкция на Къща-музей, с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №166

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Ремонт на музей, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №167

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Пробуда – 1930 г.“, село Боримечково, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №168

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, с.Щърково, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №169

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.“, село Памидово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №170

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.“, село Церово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.“, село Церово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №171

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“, село Лесичово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №172

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Теофил Бейков-1907 г.“ с.Калугерово с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Теофил Бейков-1907 г.“ с.Калугерово, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Решение №173

Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.“, с.Динката с проект: „Създаване на по-добри условия за развитие на културно-просветната дейност на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.“, с.Динката, община Лесичово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №174

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ ІV – здравна служба, в кв.48 по регулационния план на с.Калугерово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 31.20 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №175

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. втори етап на Община Лесичово

 

Решение №176

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г. и Решение № 153/29.07.2016 г.

 

Решение №177

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Лесичово и на максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №178

Относно: Създаване на полудневна подготвителна група, определяне съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2016/2017 г.

 

Решение №179

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 

Решение №180

Относно: Изменение и допълнение наНаредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение №181

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Лесичово

 

Решение №182

Относно: Отдаване под наем на 3 броя поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в местността „Дундалов баир” землището на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик с обща площ 35.953 декара

 

Решение №183

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Милка Иванова Трифонова

 

Решение №184

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016 г. и Решение № 176/22.08.2016 г.

 

Решение №185

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ І – обществени услуги, в кв.32 по регулационния план на с.Церово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 164.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична помощ

 

Решение №186

Относно: Обявяване на ПИ № 000080, находящ се в местността „Костина“ в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №187

Относно: Обявяване на ПИ № 099026, находящ се в местността „Търничовица“ в землището на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №188

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 147018, № 147019 и № 147020, местност „Герена“, землище с.Динката, община Лесичово, собственост на „ВРИС“ ЕООД гр.Пловдив

 

Решение №189

 Относно: Обявяване на ПИ № 147075 и ПИ № 147151 находящи се в местността „Дъбравата”, в землището на с.Церово,  общ.Лесичово, обл.Пазарджик публична общинска собственост, за имоти частна общинска собственост 

 

Решение №190

 Относно: Продажба на движима вещ - моторно превозно средство, лек автомобил марка „РЕНО” модел „КЛИО”, общинска  собственост, чрез публичен търг

 

Решение №191

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №192

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г., Решение № 104/27.04.2016 г. и Решение № 118/27.05.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №193

Относно: Информация за изпълнение на приходите за трето тримесечие на 2016 г. на Община Лесичово

 

Решение №194

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на община Лесичово“, Сергей Георгиев Вачев

 

Решение №195

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г. в т. III. „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение №196

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2016 г. в т. II. „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №197

Относно: Продажба на имот № 147075, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Дъбравата“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №198

Относно: Продажба на имот № 147151, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Дъбравата“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №199

Относно: Продажба на имот № 000080, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Костина“, землището на село Калугерово, чрез публичен търг

 

Решение №200

Относно: Продажба на имот № 099026, частна общинска собственост земеделска земя, находящ се в местността „Търничовица“, землището на село Церово, чрез публичен търг

 

Решение №201

Относно: Отдаване под наем на поземлен имот № 000638 – земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в местността „Читашко дере“, землището на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №202

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №203

Относно: Разрешение за учредяване на право на прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ № 090006, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, землище село Боримечково, община Лесичово

 

Решение №204

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г., Решение № 104/27.04.2016 г., Решение № 118/27.05.2016 г. и Решение № 192/30.09.2016 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2016г.

 

Решение №205

Относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Динката и с.Щърково, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №206

Относно: Приемане на Културен календар на национални и местни празници, годишнини, културни събития и традиционни прояви в Община Лесичово, област Пазарджик за 2017 година

 

Решение №207

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016 г., Решение № 176/22.08.2016 г. и Решение № 184/30.09.2016 г.

 

Решение №208

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 45/29.01.2016 г.

 

Решение №209

Относно: Изготвяне на задание за изработване на горскостопански план за гори в земеделски земи в горски територии, собственост на Община Лесичово

 

Решение №210

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №211

Относно: Разрешение за учредяване на право на прокарване на трасе на подземен водопровод за капково напояване на ПИ №№ 119140, 000783, 119142, 119001, 119009, 119141, местност „ЛИВАДСКИ ЛИВАДИ“ и ПИ № 116063, местност „ВАЛОГА“, землище с.Церово, община Лесичово

 

Решение №212

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №213

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасета на водопровод във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, община Лесичово“

 

Решение №214

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 – 2020 г.

 

Решение №215

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи чрез насърчаване на социалната икономика в община Лесичово“ за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, Приоритетна ос ІІ „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4.„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Решение №216

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №217

Относно: Информация за готовността на община Лесичово за посрещане на зимата и зимното поддържане за сезон 2016 – 2017 г.

 

Решение №218

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 205/28.10.2016 г., взето с Протокол № 17/28.10.2016 г.

 

Решение №219

Относно: Приемане на отчет на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2015 г.

 

Решение №220

Относно: Актуализация на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално – икономическо положение в Община Лесичово (2016 – 2020 г.)

 

Решение №221

Относно: Предприемане на действия по проучване необходимостта от изработване на планове на новообразувани имоти по смисъла на § 4 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) по местности и землища в община Лесичово

 

Решение №222

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение №223

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №224

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2017 година

 

Решение №225

Относно: Промяна наименованието на специализирана институция за предоставяне на социална услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания“, предоставяна от Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №226

Относно: Промяна наименованията на социалните услуги от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“, предоставяни от Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №227

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2016 година

 

Решение №228

   Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2017 г.

 

Решение №229

  ОТНОСНО: Изменение на Решение № 209/29.11.2016 г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 18 относно изготвяне на  задание за изработване на горскостопански план за гори в земеделски земи в горски територии, собственост на Община Лесичово

 

Решение №230

  ОТНОСНО: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №231

  ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет в Община Лесичово за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане

 

Решение №232

  ОТНОСНО: Предоставяне на „В и К“ ЕООД в ликвидация, град Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени от Община Лесичово през 2015 година, водопроводни обекти

 

   Решение №233

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 45/29.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 140/28.06.2016г.,Решение №153/29.07.2016г., Решение №176/22.08.2016г., Решение № 184/30.09.2016г., Решение № 207/29.11.2016 г.

 

Решение №234

Относно: Изменение и допълнение на Решения № 43/29.01.2016 г. за приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2016 г. изменена и допълнена с Решение № 75/25.02.2016 г., Решение № 140/28.06.2016 г., Решение № 153/29.07.2016г., Решение № 176/22.08.2016 г., Решение № 184/30.09.2016 г., Решение № 207/29.11.2016 г. 

 

Решение №235

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет

 

Решение №236

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г. 

 

Решение №237

Относно: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2017 г. 

 

Решение №238

Относно: Приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №239

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019 г. за 2016 година

 

Решение №240

Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 - „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, УО на ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 -2020 г.

 

Решение №241

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №242

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 122001, местност „ЕЛШИКА“, землище с.Щърково, община Лесичово, собственост на Георги Николов Гашуров

 

Решение №243

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 003720, 003659 и 003657, местност „ГОЛЯМА МОГИЛА“, землище с.Щърково, община Лесичово, собственост на „ЧЕРИ ДРИЙМС“ ООД гр.София

 

Решение №244

Относно: Отчет за работата на служителите от Участък „Лесичово” при РУ „Полиция” гр.Пазарджик за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 

Решение №245

Относно: Определяне на наемни цени на недвижимите имоти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №246

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на „КАСЕЛМАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

Решение №247

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на Георги Николов Николов, земеделски производител

 

Решение №248

Относно: Анализ за изработване на областна и общинска стратегия и план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за плановият период 2017-2019 година за община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №249

Относно: Участие на председателя на Общински съвет Лесичово в семинар в чужбина

 

Решение №250

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. – първи етап на Община Лесичово

 

Решение №251

Относно: Удължаване срока на действие на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово“

 

Решение №252

Относно: Договор с предмет стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К услуги на потребителите на обособена територия, обслужвана от „В и К в ликвидация“ ЕООД, град Пазарджик

 

Решение №253

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2016 година

 

Решение №254

Относно: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2016 година

 

Решение №255

   Относно: Приемане на Общински план за младежта 2017-2020 година на Община Лесичово

 

   Решение №256

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Лесичово, област Пазарджик за общо и индивидуално ползване, съгласно чл.37 б. „и”, ал.3 от ЗСПЗЗ

 

Решение №257

Относно: Определяне размера и местоположението на мерите, пасищатаи ливадите за общо и за индивидуално ползване на територията на община Лесичово и приемане Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината

 

Решение №258

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата по землища на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №259

Относно: Изменение на Решение № 247 взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 21/27.01.2017 г. във връзка с издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на Георги Николов Николов, земеделски производител

 

Решение №260

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане  с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №261

Относно: Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти и ливади, собственост на Община Лесичово

 

Решение №262

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с.Лесичово и с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №263

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общината в извънредно Общо събрание на „МБАЛ - Пазарджик“ АД гр.Пазарджик

 

Решение №264

Относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Лесичово

 

Решение №265

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово“

 

Решение №266

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление“ за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, Приоритетна ос № 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Решение №267

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2016 г.

 

Решение №268

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №269

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – довеждащ водопровод за снабдяване на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ ПО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ НА ФИРМА „АГРОДАЙМЕР“ в УПИ І 6,7,8,9,10,11,12,13 – за животновъдна и производствена дейност, местност „Асмалъка“, землище с.Лесичово

 

Решение №270

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №271

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017г.      

Решение №272

Относно: Отчет за състоянието на общинските пътища, собственост на Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №273

Относно: Предоставяне на информация за дейността на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2016 година

 

Решение №274

Относно: Осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №275

Относно: Приемане на Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2016 година

 

Решение №276

Относно: Информация за изпълнение на общинския план за социални услуги

 

Решение №277

Относно: Приемане на план и програма за енергийна ефективност на Община Лесичово 2017 - 2020 година

 

Решение №278

Относно: Издаване на разрешение за водовземане от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА“, в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик на „БИО АГРИ ФРУТ“ ЕООД ЕИК 204024043 с адрес гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 5 с управител Вероника Пичини

 

Решение №279

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в село Боримечково, община Лесичово – етап 2”

 

Решение №280

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на село Щърково, община Лесичово”

 

Решение №281

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Лесичово, община Лесичово”

 

Решение №282

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №283

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2018 година

 

Решение №284

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №285

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местността „Елшето“, землище на с.Калугерово, с обща площ 25.312 декара

 

Решение №286

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Култука“, „Генчови ниви“ и „Алилов герен“, землището на с.Памидово, с обща площ 17,719 декара

 

Решение №287

Относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик, находящи се в местностите „Бели гробища“ и „Боян дере“, землището на с.Динката, с обща площ 2,626 декара

 

Решение №288

Относно: Отчет за текущото изпълнение на приходите по общинския бюджет за І-во тримесечие за 2017 г. на Община Лесичово

 

Решение №289

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово

 

Решение №290

Относно: Продажба на имот № 067005, находящ се в местност „Джондра кория“ по КВС на с.Лесичово, частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение №291

Относно: Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Христо Ботев“ село Калугерово в Обединено училище „Христо Ботев“, с.Калугерово

 

Решение №292

Относно: Приемане на програма за развитието на физическото възпитание и спорт в Община Лесичово за периода 2017-2020 година

 

Решение №293

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №294

Относно:Определяне на срок за процедура по финансово оздравяване и приемане на плана за финансово оздравяване на Община Лесичово за периода 2017-2019 г.

 

Решение №295

Относно: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища.

 

Решение №296

Относно: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча“ – реализирани проекти, тенденции в това направление за 2016 година

 

Решение №297

Относно: Придобиване на собственост от Община Лесичово чрез безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти, находящи се в село Калугерово и село Динката, община Лесичово, област Пазарджик, частна държавна собственост

 

Решение №298

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот І-общински, кв.4А по ПУП на село Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик чрез публичен търг

 

Решение №299

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за периода 2014 – 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Рехабилитация на детска площадка в с.Калугерово, общ.Лесичово“

 

Решение №300

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за периода 2014 – 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово“

 

Решение №301

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 147053, местност „ДЪБРАВАТА“, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на „ГЛАДИАТОР“ ЕООД с.Церово, община Лесичово

 

Решение №302

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №303

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. и Решение № 271/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №304

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение №305

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №306

ОТНОСНООтчет на План за действие на община Лесичово за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2016-2020) за 2016 година

 

Решение №307

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №№ 073061, 073062 и 073063, местност „ЖИВОДЕР”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Георги Иванов Панов

 

Решение №308

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“ и в т.ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“  

 

Решение №309

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в УПИ VІІ – за обществени услуги, кв.13 по регулационния план на с.Динката, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 60.00 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №310

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г., Решение № 271/31.03.2017 г. и Решение № 303/29.05.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №311

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в двуетажна масивна сграда в УПИ VІІ – за обществени услуги, в кв.13 по регулационния план на с.Динката, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 88.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №312

Относно: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №313

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ

 

Решение №314

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, обезпечаващо авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0063-C01, с наименование на Бюджетна линия „Осигуряване на топъл обяд в Община Лесичово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

 

Решение №315

Относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда в УПИ VІІ – кметство и здравна служба, в кв.23 по регулационния план на с.Памидово, община Лесичово, представляваща помещения с обща площ от 46.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №316

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-778 в кв.57 по ПУП /План за регулация/ на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №317

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2017 година

 

Решение №318

Относно: Обявяване на ПИ № 001929, находящ се в местността „Гърковец“, в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, от имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №319

Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2017 г., в т.ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №320

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в пакет – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №321

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в пакет – земеделски земи, публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“ и „пасище с храсти“, находящи се в землището на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №322

Относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

 

Решение №323

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец юли 2017 г.

 

Решение №324

Относно: Одобряване на проект на Общ устройствен план на Община Лесичово

 

Решение №325

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. втори етап на Община Лесичово

 

Решение №326

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на село Лесичово, община Лесичово“

 

Решение №327

Относно:Анализ и оценка на приключилата 2016/2017 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2017/2018 учебна година 

 

Решение №328

Относно:Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2017/2018 г.

 

Решение №329

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за периода 2014 - 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект: „Реконструкция на спортна площадка в с.Церово, общ. Лесичово”.

 

Решение №330

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за периода 2014 - 2020 г., Специфична цел 4.2 „Подобряване качеството и създаване на нови основни услуги за населението“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект: „Реконструкция на сградата на къща-музей в с.Динката, общ. Лесичово”.

 

Решение №331

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Тодор Петров Кънев, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №332

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Янков Дудов, бивш жител на с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение №333

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и т. VІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за придобиване“

 

Решение №334

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №335

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 000185, находящ се в землището на село Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост под наем на „ЕКОПРОМСТРОЙ - ЛЕСИЧОВО” ЕООД със седалище в с.Лесичово

 

Решение №336

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна и публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №337

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ81 – за обществени дейности, находящ се в кв.16 по ПУП на село Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №338

ОТНОСНО: Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз за І-во полугодие на 2017 г. на Община Лесичово

 

Решение №339

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец септември 2017 г.

 

Решение №340

ОТНОСНО: Актуализиране на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за периода 2016 – 2020 г.“, част от съпътстващата документация във връзка с кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №341

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 271/31.03.2017 г.

 

Решение №342

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово, област Пазарджик и РПК „Еледжик“, с.Лесичово, област Пазарджик по отношение на двуетажна масивна сграда – търговска сграда, находяща се в УПИ ІV636, кв.39 по ПУП на село Церово, община Лесичово

 

Решение №343

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 328 взето с Протокол № 34 на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, от заседание проведено на 19.09.2017 г.

 

Решение №344

Относно:Отдаване под наем на част от, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 15 кв.м., част от едноетажна масивна сграда- кухненски блок, построена в УПИ ІV – училище, кв.6 по ПУП на с. Динката

 

Решение №345

Относно:Придобиване чрез покупка на поземлен имот № 005575, находящ се в местност „САЗА“, землището на с.Щърково, с начин на трайно ползване – нива и площ от 1,539 дка. 

 

Решение №346

Относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2017 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“.

 

Решение №347

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец октомври 2017 г.

 

Решение №348

Относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ имот № 005388, находящ се в местност „САЗА“, землището но село Щърково, община Лесичово на СДРУЖЕНИЕ „ФК СПАРТАК – С.ЩЪРКОВО“, село Щърково, община Лесичово.

 

Решение №349

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 274/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, относно осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №350

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 271/31.03.2017 г. и Решение № 341/29.09.2017 г.

 

Решение №351

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 274/31.03.2017 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик относно осигуряване на собствено финансиране от Община Лесичово по проект ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 ,,Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 - 2020 г.

 

Решение №352

ОТНОСНО: Приемане на информация за футболните клубове на територията на Община Лесичово за 2015 – 2016 година

 

Решение №353

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №354

ОТНОСНО: Разрешаване за изработване на ПУП – ПР на УПИ І-производствена дейност, находящ се в кв. 31 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово, собственост на „ХЕРБС ИНДЪСТРИ“ ООД, с. Калугерово, община Лесичово и улица с о.т. 78-142-274

 

Решение №355

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2017 г.

 

Решение №356

ОТНОСНО: Изменение на Решение №190/30.09.2016 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол №16 относно продажба на движима вещ, моторно превозно средство, лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, общинска собственост, частен публичен търг

 

Решение №357

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имот №001929, частна общинска собственост, земеделска земя, находящ се в местността „Гърковец“, землището на с. Калугерово

 

Решение №358

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Динката и с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 

 

Решение №359

ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2018 година

 

Решение №360

ОТНОСНО: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лесичово, област Пазарджик 2017 - 2019

 

Решение №361

ОТНОСНО: Готовността на Община Лесичово за посрещане на зимата и зимното поддържане за сезон 2017 – 2018 г.

 

Решение №362

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинска служба земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Тодор Петров Кънев, бивш жител на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №363

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец ноември – декември 2017 г.

 

Решение №364

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №365

ОТНОСНО: Номиниране на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

 

Решение №366

ОТНОСНО: Предоставяне на „В и К“ ЕООД в ликвидация, град Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени от Община Лесичово през 2017 година, водопроводни обекти

 

Решение №367

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение №368

ОТНОСНО: Приемане на отчет на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №369

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.03.2016 г. – 31.12.2016 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лесичово

 

Решение №370

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцелен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод 20 кV, захранващ нов трафопост в ПИ № 000262, местност „СЛИВИТЕ", землище с. Динката

 

Решение №371

ОТНОСНО: Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018 г.

 

Решение №372

ОТНОСНО: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2017 година на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров

 

Решение №373

ОТНОСНО: Определяне размера на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на кметства в Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №374

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0042-С01, с наименование на бюджетна линия „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

 

Решение №375

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017г.,изменен и допълнен с Решение №271/31.03.2017г., Решение №341/29.09.2017г.и Решение №350/27.10.2017г.

 

Решение №376

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово,изменен и допълнен с Решение №271/31.03.2017г., Решение №341/29.09.2017г., Решение№350/27.10.2017г. и Решение №375/29.12.2017г

 

Решение №377

ОТНОСНО: Информация за борбата с престъпността и спазването и изпълнението на Наредбата за обществения ред в община Лесичово.

 

Решение №378

ОТНОСНО: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №379

ОТНОСНО: Прекратяване на собственост между Община Лесичово и Михаил Георгиев Стоянов

 

Решение №380

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №381

ОТНОСНО: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти,общинска собственост за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Решение №382

ОТНОСНО: Приемане на Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №383

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №384

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцелен план на трасе на дъждовна канализация във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главните колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово“

 

Решение №385

ОТНОСНО: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Община Лесичово

 

Решение №386

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Лесичово

 

Решение №387

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещения с площ от 190 кв.м., находящи се в сграда с обща площ от 278 кв.м., построена в УПИ ІІ81 – за обществени дейности, кв.16 по ПУП на с. Лесичово

 

Решение №388

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 12.65 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІХ – кметство, поща, БТК, трафопост в кв.37 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово 

 

Решение №389

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2015 – 2019 г. за 2017 година

 

Решение №390

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по В и К през 2017 г., като част от задължителното /минимално/ ниво прието със сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по В и К на обособената територия, Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик

 

Решение №391

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, частна общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинската служба по Земеделие за признаване на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари граници, в изпълнение на разпоредбите на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Ангел Николов Захариев, бивш жител на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №392

ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите по землища на територията на община Лесичово за 2018 година

 

Решение №393

ОТНОСНО: Определяне общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметства в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Решение №394

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Георги Петров Пишев

 

Решение №395

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна сграда построена в УПИ І – обществени услуги, кв.32 по регулационния план на с. Церово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ от 23.00 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

 

Решение №396

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на незастроен поземлен имот І-църква, кв.9 по ПУП на с. Боримечково, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №397

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 12.00 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ VІІ – кметство в кв.35 по ПУП на с. Церово, община Лесичово

 

Решение №398

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот VІІІ-общ., кв.33а по ПУП на с. Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №399

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот І-джамия, кв.24 по ПУП на с. Боримечково, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №400

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ81-за обществени дейности в кв.16 по ПУП на с. Лесичово, ведно с построените в него сгради

 

Решение №401

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление   разпореждане с имотите, общинска собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем“

 

Решение №402

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Вадено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Решение №403

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда в УПИ І – за обществени услуги, кв.49а по регулационния план на с. Лесичово, община Лесичово, представляващ помещения с обща площ от 105.00 кв.м., с предназначение – за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ

 

Решение №404

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Декември 2017 г. и месец Януари 2018 г.

 

Решение №405

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на програмата за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №406

ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2017 година

 

Решение №407

ОТНОСНО: Компенсирана промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ ІІ в социална услуга – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като делегирана от държавата дейност

 

Решение №408

ОТНОСНО: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване изпълнението на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2017 година

 

Решение №409

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на едностранно прекратяване на Договор за концесия за услуга с № 109 от 12.10.2011 г.

 

 

Решение №410

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г.първи етап на Община Лесичово

 

Решение №411

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери, пасища с храсти и ливади, собственост на Община Лесичово

 

Решение№412

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на ПУП – план за изменение на уличната и дворищната регулация на кв. 35а и улица с о.т. 117-75-77

 

Решение №413

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПР на терен, предназначен за озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №414

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцелен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод 20 кV., захранващ нов трафопост в ПИ №000262, местност „СЛИВИТЕ", землище с. Динката

 

Решение №415

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча“ – реализирани проекти, тенденции в това направление и Доклад за отчитане на изпълнените дейности по прилагането на СВОМР за 2017 година

 

Решение №416

ОТНОСНО: Обявяване на урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ208 - за обслужващи дейности, находящ се в кв. 18 по ПУП на село Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №417

ОТНОСНО: Изменение на Решение №397/26.02.2018 г., взето с Протокол № 41/26.02.2018 г.

 

Решение №418

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот – земеделска земя, находящ се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №419

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот – земеделска земя, находящ се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №420

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот – земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №421

ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за периода 2018-2020 г.

 

Решение №422

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Февруари и месец Март 2018.

 

Решение №423

ОТНОСНО: Компенсирана промяна на вида на социалната услуга, делегирана от държавата дейност 

 

Решение №424

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинските пътища, собственост на Община Лесичово за 2017 година

 

Решение №425

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем" 

 

Решение №426

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово"

 

Решение №427

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 - улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1"

 

Решение №428

ОТНОСНО: Одобряване на възражение с Вх. №859/29.03.2018 г. по решение № 409 на Общински съвет Лесичово за прекратяване на Договор за концесия за услуга с № 109 от 12.10.2011 г.

 

Решение №429

ОТНОСНО:Отчет за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №430

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик“

 

Решение №431

ОТНОСНО:Прекратяване на процедура за финансово оздравяване на Община Лесичово за периода 2017-2019 г.

 

Решение №432

ОТНОСНО:Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-общ. в кв. 3, УПИ ІV-общ. в кв.3 и УПИ V-общ. в кв.3 по ПУП на с. Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №433

ОТНОСНО:Изменение на Решение № 245, взето с Протокол № 21 от 27.01.2017 г. за Определяне на наемни цени на недвижимите имоти, собственост на Община Лесичово

 

Решение №434

ОТНОСНО:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №435

ОТНОСНО:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение №436

ОТНОСНО:Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 050393, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №437

ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово“

 

Решение №438

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура - трасе на водопровод, захранващ УПИ ХLІ20,28,29, местност „КРАЙЩЕТО“, землище с. Калугерово

 

Решение №439

ОТНОСНО:Одобряване на ПУП – ПР на УПИ І-производствена дейност, кв. 31, с. Калугерово, община Лесичово, собственост на „ХЕРБЪС ИНДЪСТРИ“ ООД с. Калугерово, община Лесичово и улица с о.т. 78-142-274

 

Решение №440

ОТНОСНО:Участие на Община Лесичово в изпълнително производство №58/2018 г., образувано от ЧСИ Васил Бараков с рег. №886 и район на действие, Окръжен съд, Пазарджик, с длъжник РПК „Еледжик“, във връзка с публична продан на 3/4 идеални части от УПИ ІV636 – магазин в кв. 39 по ПУП на село Церово, община Лесичово

 

Решение №441

ОТНОСНО:Учредяване право на прокарване на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ № 000262, местност „СЛИВИТЕ“, землище с. Динката

 

Решение №442

ОТНОСНО:Утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Решение №443

ОТНОСНО:Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2019 година

 

Решение №444

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2018 г.

 

Решение № 445

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с интегрирано проектно предложение „Системен интеграционен модел „Динката" – за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Лесичово" по интегрирана процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване"

 

Решение № 446

ОТНОСНО: Актуализация на План за действие на община Лесичово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.)

 

Решение № 447

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 39 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІІІ – Битов комбинат, кв. 47 по ПУП на с. Лесичово

 

Решение № 448

ОТНОСНО: Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2017 година

 

Решение № 449

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасета на водопровод – клон 11 и клон 21 във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с. Памидово, община Лесичово“.

 

Решение № 450

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – план за изменение на уличната и дворищната регулация на кв. 35а и улица с о.т. 117-75-77.

 

Решение № 451

ОТНОСНО: Одобряване задания за проектиране и приемане на решение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ №№073061, 073062 и 073063 и Парцеларен план (ПП) на новопроектиран път в землището на с. Церово, местност „Живодер“ община Лесичово, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 38916

 

Решение № 452

ОТНОСНО: Обявяване на УПИ ІХ-за обществено обслужване в кв. 36 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, от имот частна общинска собственост, за имот публична общинска собственост

 

Решение № 453

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПР на терен, предназначен за озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на с. Калугерово

 

Решение № 454

ОТНОСНО: Компенсирана промяна на вида на социалната услуга, делегирана от държавата дейност

 

Решение № 455

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 440/30.04.2018 г., взето от Общински съвет Лесичово с Протокол № 45

 

Решение № 456

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2018 г.

 

Решение №457

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ208 – за обслужващи дейности, находящ се в кв. 18 по ПУП на село Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение №458

ОТНОСНО: Възлагане изпълнението на обект: „Почистване на коритото на река Тополница и дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик“ на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД със седалище в с. Лесичово

 

 

Решение №459

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Юни 2018 г.

 

Решение №460

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе на водопровод, захранващ УПИ XLI20, 28, 29, местност „КРАЙЩЕТО“, землище с. Калугерово

 

Решение №461

ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот, представляващ УПИ I, кв.39 по Плана на с. Церово, община Лесичово

 

Решение №462

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 383/26.01.2018 г., на Общински съвет Лесичово, относно приемане на бюджета на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №463

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т.III „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение №464

ОТНОСНО: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

Решение №465

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2018 г., в т. II „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за предоставяне под наем, буква А“ и в т. V „Описание на имотите, които Община Лесичово ще предостави за безвъзмездно ползване“

 

Решение №466

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ № 050393, находящ се в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, от имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение №467

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 65 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ ІІІ – Битов комбинат, кв. 47 по ПУП на с. Лесичово

 

Решение №468

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ УПИ І – стадион, кв. 67 по плана на село Лесичово, община Лесичово на СДРУЖЕНИЕ“ФК ЛЕСИЧОВО“, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение №469

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване по отношение на недвижим имот, представляващ УПИ І – спортен терен, кв. 61 по плана на село Калугерово, община Лесичово на СДРУЖЕНИЕ “ФК СПАРТАК – С. КАЛУГЕРОВО“, село Калугерово, община Лесичово

 

Решение №470

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на трасе на водопровод за захранване на УПИ ХLІ20,28,29, местност „КРАЙЩЕТО“, землище с. Калугерово

 

Решение №471

ОТНОСНО: Намаляване капацитета на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ от 15 на 10 потребителя и разкриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 15 потребителя – държавно делегирани дейности, чрез компенсирана бюджетна промяна

 

Решение №472

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламната дейност на Община Лесичово

 

Решение №473

ОТНОСНО: Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово

 

Решение №474

ОТНОСНО: Наредба за Обществения ред в Община Лесичово

 

Решение №475

ОТНОСНО: Прекратяване на собственост между Община Лесичово и Мариан Симеонов Игнатов и Иванка Стефанова Игнатова

 

Решение №476

ОТНОСНО: Прекратяване на собственост между Община Лесичово и „Хербс Индъстри“ ООД

 

Решение №477

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 383/26.01.2018 г. и Решение №462/29.06.2018 г., на Общински съвет Лесичово, относно приемане на бюджета на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение №478

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2018 година

 

Решение №479

ОТНОСНО: Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз за І-во полугодие на 2018 г. на Община Лесичово

 

Решение №480

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2017 г.

 

Решение №481

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месеци Юни, Юли и Август 2018 г.

 

Решение №482

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и оценителски доклад за пазарната стойност на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ ІІ81-за обществени дейности в кв.16 по ПУП на с. Лесичово, с площ от 4 876.00 м2, ведно с построените в него: триетажна масивна сграда, със застроена площ от 570.00 м2 и РЗП от 1 579 м2; едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 15.00 м2 и едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 278 м2, актуван с акт за частна общинска собственост № 1897/14.11.2017 г.

 

Решение №483

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот, публична общинска собственост в случаите на установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение от Общинска служба по Земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в изпълнение на разпоредбите на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на надници на Яне Кръстанов Гинин, бивш жител на с. Калугерово, община Лесичово

 

Решение №484

ОТНОСНО: Определяне на Обединено училище „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България

 

Решение №485

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасе на дъждовна канализация във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на главните колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик“

 

Решение №486

ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на моторно превозно средство, марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места от Министерство на образованието и науката, град София

 

Решение №487

ОТНОСНО: Определяне на броя на паралелките и броя на учениците в паралелките в Обединено училище „Христо Ботев“, село Калугерово и финансирането му през учебната 2018/2019 г.

 

Решение №488

ОТНОСНО: Анализ и оценка на приключилата 2017/2018 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2018/2019 учебна година

 

Решение №489

ОТНОСНО: Уреждане на облигационните отношения със заварени наематели в новопридобит от Община Лесичово недвижим имот, представляващ УПИ І, кв. 39 по Плана на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 490

ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. – етап ІІ на Община Лесичово

 

Решение № 491

ОТНОСНО: Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в институции в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и финансирането им през учебната 2018/2019 г.

 

Решение № 492

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на инфраструктурен проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот №000176 в землището на с.Лесичово, собственост на Община Лесичово”

 

Решение № 493

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“

 

Решение № 494

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – магазин в квартал 39 по ПУП на с. Церово

 

Решение № 495

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 8.3 „Предотвратяване на щетите по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

 

Решение № 496

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово, месец Септември 2018 г.

 

Решение № 497

ОТНОСНО: Изменение на Решение №491 взето с Протокол №52 на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, от заседание проведено на 14.09.2018 г.

 

Решение № 498

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2018 г.

 

Решение № 499

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на приходите по общинския бюджет за ІІІ – то тримесечие на 2018 г. на Община Лесичово

 

Решение № 500

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 494 от 28.09.2018 г. за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-магазин в квартал 39 по ПУП на с. Церово

 

Решение № 501

ОТНОСНО: Приемане на информация за футболните клубове на територията на Община Лесичово за 2017 – 2018 година

 

Решение № 502

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 383/26.01.2018 г., Решение №462/29.06.2018 г. и Решение № 477/17.08.2018 г., на Общински съвет Лесичово, относно приемане на бюджета на Община Лесичово за 2018 г.

 

Решение № 503

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод 20 кV, захранващ нов трафопост в ПИ № 147060, местност „ДЪБРАВАТА“, землище с. Церово

 

Решение № 504

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-508, 516 в кв. 35а; УПИ VІ-511 в кв. 35а; поземлен имот /ПИ/ № 512 в кв. 35а и ПИ № 513 в кв. 35а по ПУП на с. Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 505

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Лесичово за 2018 г., в т. ІІІ „Описание на имотите, които община Лесичово има намерение да предложи за продажба“