Решения на Общински съвет 2011-2013 г.

Решение № 1

Относно: Избор на председател на Общивския съвет Лесичово

 

Решение № 2

Относно: Определяне членовете на временната комисия за подготовка на Правилника за работа на Общинския съвет

 

Решение № 3

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение № 4

Относно: Определяне броя на председателите и членовете на постоянните комисии на Общинския съвет Лесичово

 

Решение № 5

Относно: Избор на заместник -  председател на Общински съвет Лесичово

 

Решение № 6

Относно: Закриване на Кметство село Щърково, община Лесичово

 

Решение № 7

Относно: Определяне пълномощията на кметски наместник, село Щърково, община Лесичово

 

Решение № 8

Относно: Изменение на Решение №407, прието на заседание на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, взето с Протокол №56/19.08.2010 г.

 

Решение № 9

Относно: Определяне размера на възнагражденията на кмета на Общината и кметовете на кметства в община Лесичово

 

Решение № 10

Относно: Учредяване безвъзмездно право на прокарване на трасе на кабел, преминаващ през землище с.Калугерово по път – общинска собственост

 

Решение № 11

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот пл.№000399 в Стопански двор, местност ”Янкулица”, землище с.Церово

 

Решение № 12

Относно: Отмяна на Решение №6/17.11.2011 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол №4.

 

Решение № 13

Относно: Изменение и допълнение на Решение №484/07.03.2011 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2011г.

 

Решение № 14

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД 50-147 от 13.10.2011 г. по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект 41-03-28 „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ Панагюрище, Стрелча,Лесичово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение № 15

Относно: Изменение на Решение №484/07.03.2011 г. за извършени промени в разпределението на средствата за капиталови разходи за 2011 г.

 

Решение № 16

Относно: Определяне на наемни цени на недвижимите имоти общинска собственост

 

Решение № 17

Относно: Сключване договор за обслужване на Общинския съвет с адвокат Недялка Съчанова

 

Решение № 18

Относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

 

Решение № 19

Относно: Кандидатстване на община Лесичово с проект „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово с прилагане на компютърни технологии” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Решение № 20

Относно: Създаване на търговско дружество с общинско участие

 

Решение № 21

Относно: Избор на представител на Община Лесичово в търговско дружество с общинско участие – „ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК КАЛУГЕРОВО”ООД

 

Решение № 22

Относно: Създаване на търговско дружество с общинско участие

 

Решение № 23

Относно: Избор на представител на Община Лесичово в търговско дружество с общинско участие – „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕСИЧОВО 2011”ООД

 

Решение № 24

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 25

Относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост за имот, частна общинска собственост

 

Решение № 26

Относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост за имот, частна общинска собственост

 

Решение № 27

Относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост за имот, частна общинска собственост

 

Решение № 28

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2011 г.

 

Решение № 29

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в УПИ IV – здравна служба, кв.48 по плана на с.Калугерово за стоматологичен кабинет

 

Решение № 30

Относно: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 82/12.12.2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 31

Относно: Продължаване срока на действие на договор от 22.05.2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 32

Относно: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 02/03.01.2007 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 33

Относно: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 69/23.10.2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 34

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сградата на общински дом /здравна служба/, УПИ VII-за общински дом, кв.13 по плана на с.Динката – за аптека

 

Решение № 35

Относно: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 73/08.11.2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 36

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение № 37

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение № 38

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2012 г.

 

Решение № 39

Относно: Участие на Община Лесичово и подписване на партньорско споразумение за изпълнение на групов инвестиционен проект - „Чиста Горна Марица”

 

Решение № 40

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лесичово за 2011 г.

 

Решение № 41

Относно: Определяне на общата численост и структура на общинска администрация и кметствата в община Лесичово

 

Решение № 42

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово в населените места в Общината за 2012 г.

 

Решение № 43

Относно: 1. Информация за дейността на читалищата на територията на община Лесичово за 2011 г.

                 2. Календар за културните събития на територията на общината за 2012г.

 

Решение № 44

Относно: Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторното превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, 32+1 места, регистрационен № СА 6273 НТ за превоз на ученици, обучаващи се в общински училища на територията на Община Лесичово

 

Решение № 45

Относно: Приемане Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ в Община Лесичово

 

Решение № 46

Относно: Подкрепа на проект „Ремонтни дейности на кухненски блок на ДВФУ в УПИ I – ДВФУ, кв.27, с.Щърково”, Община Лесичово

 

Решение № 47

Относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ от 42 кв.м. - публична общинска собственост, находящи се на първи етаж на административна сградата,УПИ VІІ – кметство, здравна служба, читалище, кв. 11 в с. Боримечково за лекарски кабинет

 

Решение № 48

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155034 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 49

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155031 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 50

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155008 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 51

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155005 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 52

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 010919 – находящ се в местността „ЛЪКАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 53

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 264005 – находящ се в местността „ГЛАДНО ПОЛЕ” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 54

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 316019 – находящ се в местността „КОШИРЕ” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 55

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 337017– находящ се в местността „ДРАГОМАЩИЦА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 56

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 337014– находящ се в местността „ДРАГОМАЩИЦА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 57

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 320007 – находящ се в местността „БЛАТИЩЕ” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 58

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 144132 – находящ се в местността „КЬОРАВА КОРИЯ” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг 

 

Решение № 59

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 000254 – находящ се в местността „ДРЕБЕЖЕТО” по КВС на с.Калугерово, чрез публичен търг 

 

Решение № 60

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155053 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 61

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 155037 – находящ се в местността „БАТАКА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 62

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 358031 – находящ се в местността „ДРАГОМАЩИЦА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 63

Относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 000297 – находящ се в местността „ДРАГОМАЩИЦА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг 

 

Решение № 64

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 004017 – находящ се в местността „ДУНДАЛОВ БАИР” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг 

 

Решение № 65

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2011-2015 г.

 

Решение № 66

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

 

Решение № 67

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 68

Относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Лесичово за 2012г.

 

Решение № 69

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 70

Относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Лесичово за периода 2012 г. – 2015 г.

 

Решение № 71

Относно: Промяна на Решение № 16 на Общинския съвет, взето с Протокол №5 от 01.12.2011 г.

 

Решение № 72

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на пасища-мери, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Лесичово, с.Калугерово, с.Церово, с.Боримечково и с.Щърково

 

Решение № 73

Относно: Отпускане на парични средства поради смъртта на Атанас Богомилов Мантаров роден на 20.04.1965 г., жител на село Лесичово

 

Решение № 74

Относно: Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  №107020 с начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящ се в местността „Равнака” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 75

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово с Проект „Туристически маркетинг на дестинация Септември, Пазарджик и Лесичово” за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011, „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

 

Решение № 76

Относно: Обявяване на имот от общинска публична в общинска частна собственост

 

Решение № 77

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 125025 – находящ се в местността „РАНГЕЛИЦА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 78

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 122003 – находящ се в местността „АЛЕСИЦА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 79

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 147170 – находящ се в местността „ДЪБРАВАТА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 80

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 425010 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 81

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 424025 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 82

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 424024 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 83

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 424007 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 84

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 424023 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 85

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 424009 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 86

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 425013 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 87

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 425008 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 88

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 425009 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 89

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 427011 – находящ се в местността „ЛОКВАТА” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 90

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 033011 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Щърково, чрез публичен търг

 

Решение № 91

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 036044 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 92

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 037021 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 93

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 043013 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 94

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 043023 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 95

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 044032 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 96

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 045004 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 97

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 057005 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 98

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 057011 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 99

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 057023 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 100

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 036042 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 101

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 035023 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 102

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 036021 – находящ се в местността „РАВНАКА” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 103

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 146051 – находящ се в местността „КАРАБУНАРСКИ БЛОК” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 104

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 122040 – находящ се в местността „АЛЕСИЦА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 105

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 122039 – находящ се в местността „АЛЕСИЦА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 106

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 106089 – находящ се в местността „ЛАПЧОВЕЦ” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 107

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 106088 – находящ се в местността „ЛАПЧОВЕЦ” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 108

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 106076 – находящ се в местността „ЛАПЧОВЕЦ” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 109

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 106102 – находящ се в местността „ЛАПЧОВЕЦ” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 110

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 525058 – находящ се в местността „ГОРЕН ВИШНЯК” по КВС на с.Лесичово, чрез публичен търг

 

Решение № 111

Относно: Предоставяне на земеделска земя, ПИ 107083 от общинския поземлен фонд, находящ се в местността „Равнака”, землището на село Церово, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр. Септември

 

Решение № 112

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по „Земеделие”, гр. Септември за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на същата за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници на наследници на Стоянка Атанасова Бързакова, бивш жител на село Церово

 

Решение № 113

Относно: Отказ за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по „Земеделие”, гр. Септември за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на същата за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници на наследници на Иван Иванов Дулев, бивш жител на село Лесичово

 

Решение № 114

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект: „Доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичoво, Динката и Калугерово, община Лесичово”

 

Решение № 115

ОТНОСНО: Продажба на движима вещ – моторно превозно средство, лек автомобил марка „Рено”, модел „Експрес”, общинска собственост, чрез публичен търг 

 

Решение № 116

ОТНОСНО:Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Лесичово, съгласно чл.37 б. „и” от ЗСПЗЗ

 

Решение № 117

ОТНОСНО: Правила за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата на територията на община Лесичово

 

Решение № 118

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот № 001001 – частна общинска собственост, находящ се в местност ”Дундалов баир”, землището на с.Динката

 

Решение № 119

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот № 005010 – частна общинска собственост, находящ се в местност ”Дундалов баир”, землището на с.Динката

 

Решение № 120

ОТНОСНО: Провеждане на търг   за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се  в сградата на битов комбинат, УПИ ІІІ-битов комбинат, кв.47 по плана на с.Лесичово -  за аптека 

 

Решение № 121

ОТНОСНО:Отмяна на Решение № 45/30.01.2012 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 8

 

Решение № 122

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Емил Илиев Димитров от с.Боримечково

 

Решение № 123

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Кебрие Мехмедова Хадърова от с.Боримечково

 

Решение № 124

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Иван Петров Дойчев от с.Калугерово

 

Решение № 125

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Нина Емилова Манолова от с.Боримечково

 

Решение № 126

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради бедност на Иванка Георгиева Хаджийска от с.Лесичово

 

Решение № 127

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Димитър Запрянов Йорданов от с.Динката

 

Решение № 128

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Генка Лазарова Караджова

 

Решение № 129

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради бедност на Красимира Александрова Георгиева от с.Лесичово

 

Решение № 130

ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изготвяне на правила за разпределяне на средства за еднократни помощи

 

Решение № 131

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинските пътища в община Лесичово

 

Решение № 132

Относно: Приемане Правилник за реда за отпускане на еднократна финансова помощ в Община Лесичово

 

Решение № 133

Относно: Изменение на улична регулация на улици с о.т. 146-147 и о.т. 146-175 в с.Церово

 

Решение № 134

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 67/09.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане на бюджета на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 135

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 74, Протокол №09 от 25.06.2004г. на Общински съвет Лесичово

 

Решение № 136

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово

 

Решение № 137

Относно: Приемане на Общински план за защита при бедствия

 

Решение № 138

Относно: Създаване и определяне числеността на доброволно формирование за защита при бедствия на територията на община Лесичово

 

Решение № 139

Относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост за имот, частна общинска собственост

 

Решение № 140

Относно: Продажби на имоти – частна общинска собственост

 

Решение № 141

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на новороденото Лилия Еленова Кендерова, чрез майка и Елена Василева Кендерова

 

Решение № 142

Относно: Приемане на план и програма за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово 2008-2016 година

 

Решение № 143

ОтносноКандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" с проект: „Залесяване на неземеделски земи, находящи се в землищата на село Церово, село Лесичово, село Боримечково, село Калугерово и село Памидово, община Лесичово”

 

Решение № 144

Относно: Изменение на Решение №16/01.12.2011 г. взето от Общински съвет Лесичово относно определяне на наемни цени на недвижимите имотите общинска собственост 

 

Решение № 145

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Създаване на кът за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията

 

Решение № 146

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Модернизиране на уличното осветление в село Церово, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията

 

Решение № 147

Относно:Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Изграждане на детска площадка в село Боримечково, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията

 

Решение № 148

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 149

ОТНОСНО:Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Христо Асенов Христов

 

Решение № 150

ОТНОСНО:  Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на

Общински съвет Лесичово

 

Решение № 151

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-общ. в кв.102 по плана на с.Калугерово общ.Лесичово обл.Пазарджик

 

Решение № 152

Относно: Информация за състоянието и стопанисването на спортните имоти и развитието на спорта в общината

 

Решение № 153

Относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти – общинска собственост за периода 01.05.2011 г. – 31.03.2012 г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

Решение № 154

Относно: Информация за изпълнение на приходите за първото тримесечие на 2012 г. на Община Лесичово

 

Решение № 155

Относно: Откриване на начално училище „Кирил и Методий”, с.Боримечково за учебната 2012/2013 г.

 

Решение № 156

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 157

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж село Лесичово, община Лесичово” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони от Стратегията

 

Решение № 158

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост

 

Решение № 159

Относно: Обявяване на имот от общинска публична в общинска частна собственост

 

Решение № 160

ОТНОСНО: Изменение на Решения № 136, № 143, №145 и № 146 на Общински съвет Лесичово, взети с Протокол № 11/30.03.2012 г.

 

Решение № 161

ОТНОСНО: Изменение на Решение №164/26.03.1998 г., прието на заседание на Общински съвет Лесичово с Протокол №21/26.03.1998 г.

 

Решение № 162

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с. Лесичово, община Лесичово 

 

Решение № 163

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с. Лесичово, община Лесичово 

 

Решение № 164

ОТНОСНО: Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище Отец Паисий-1890 г.”,  с. Лесичово за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 165

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище  „Отец Паисий-1890 г.” с. Лесичово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Отец Паисий-1890 г.”, с. Лесичово, Община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 166

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово, община Лесичово 

 

Решение № 167

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище Георги Бенковски1900 г.”, с. Церово, община Лесичово 

 

Решение № 168

ОТНОСНО: Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 169

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово, Община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 170

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката, община Лесичово 

 

Решение № 171

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката, община Лесичово 

 

Решение № 172

ОТНОСНО: Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище„Пробуда – 1914 г.”, с. Динката за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 173

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката с обект: „Ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 174

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово 

 

Решение № 175

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот публична общинска собственост в полза на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово 

 

Решение № 176

ОТНОСНО: Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 177

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 178

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Борис Димитров Матеев

 

Решение № 179

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Анифе Емилова Мечова, жител на село Боримечково, община Лесичово

 

Решение № 180

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Юлиана Бейсемова Мечова, жител на село Боримечково, община Лесичово

 

Решение № 181

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Богдана Лилянова Миткова, жител на с.Динката, община Лесичово

 

Решение № 182

ОТНОСНО:Определяне на представител на община Лесичово на заседанията на общото събрание на „Асоциация по ВиК - Пазарджик”

 

Решение № 183

Относно: Преобразуване на основно училище „Христо Ботев”, с.Калугерово в Средно общообразователво училище

 

Решение № 184

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот № 069029, находящ се в местността „Орехите”, землището на с.Щърково, община Лесичово с начин на трайно ползване – пасище, мера 

 

Решение № 185

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Лесичово чрез банков револвиращ кредит за финансиране на проекти в полза на местната общност 

 

Решение № 186

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища-мери, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Лесичово и с.Церово

 

Решение № 187

ОТНОСНО: Изменение на Решения № 136/30.03.2012 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 11/30.03.2012 г.

 

Решение № 188

ОТНОСНО: Информация за екологичните проблеми в община Лесичово. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища

 

Решение № 189

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансова помощ за закриване и рекултивация на общински сметища, находящи се в община Лесичово

 

Решение № 190

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна инициативна група „Панагюрище, Лесичово и Стрелча” – реализирани проекти, тенденции в това направление

 

Решение № 191

ОТНОСНО:Промяна на ПУП – ПР на УПИ XIII634 в кв.31 по плана на с.Щърково

 

Решение № 192

ОТНОСНО: Промяна на ПУП – ПР на УПИ I-озеленяване, трафопост в кв.17 по плана на с.Боримечково

 

Решение № 193

ОТНОСНО: Промяна на ПУП – ПР в кв.39 по плана на с.Церово

 

Решение № 194

ОТНОСНО: Промяна на ПУП – ПР в кв.4 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 195

ОТНОСНО:Провеждане на публичентърг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост на община Лесичово

 

Решение № 196

ОТНОСНО:Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Маргарита Дочкова Чефликчиева

 

Решение № 197

ОТНОСНО:Промяна на Решение № 519/27.05.2011 г. на Общински съвет Лесичово

 

Решение № 198

ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Лесичово по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с проекти със следните наименования: „Изграждане на екопътека село Лесичово – параклис „Свети Илия”, село Лесичово; „Изграждане на екопътека село Лесичово – местност „Римски мост”, село Лесичово; „Изграждане на екопътека Чешма „Огнянка”, село Калугерово – манастир „Свети Николай”, село Калугерово; „Изграждане на екопътека местност „Кръстопътя”, село Церово – местност „Рошулица”, село Церово и „Изграждане на екопътека „Ибрямова чешма, село Боримечково” – местност „Паша дол”, село Боримечково”

 

Решение № 199

ОТНОСНО:Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Димитър Стоилов Стоев, жител на с.Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 200

ОТНОСНО:Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на дъщерята на Иванка Величкова Йонкова, жител на село Динката, община Лесичово

 

Решение № 201

ОТНОСНО:Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на сина на Райна Василева Илиева, жител на село Памидово, община Лесичово

 

Решение № 202

ОТНОСНО:Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на сина на Славка Янкова Янкова, жител на село Динката, община Лесичово

 

Решение № 203

ОТНОСНО:Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж с.Лесичово, ул.”Кирил Стоев” № 4, община Лесичово и за приемане на Инструкция за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в Звено за услуги в домашна среда 

 

Решение № 204

ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Лесичово” по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, по приоритетна Ос №3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

 

Решение № 205

ОТНОСНО:Обръщение на УС на НАПОС в РБългария по повод промяната на чл.34, ал.2 от ЗМСМА, с която са намалени възнагражденията на общинските съветници

 

Решение № 206

ОТНОСНО:Създаване на Временна комисия за промяна Правилника на ОбС и актуализация на Наредбата за обществения ред в община Лесичово

 

Решение № 207

ОТНОСНО: Изменение на Решения № 172, № 174, № 175 и № 176 на Общински съвет Лесичово, взети с Протокол № 12/26.04.2012 г.

 

Решение № 208

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Комплексна програма за интеграция на ромите в община Лесичово

 

Решение № 209

ОТНОСНО: Приемане на информация за ветеринарно-медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните площи

 

Решение № 210

ОТНОСНО: Промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение № 211

ОТНОСНО: Промяна на ПУП – ПР в кв.28 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 212

ОТНОСНО: Изменение на улична регулация на улици с о.т. 155-164 и о.т. 164-163 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 213

ОТНОСНО: Придобиване на собственост от Община Лесичово чрез безвъзмездно прехвърляне на част от триетажна сграда, застроена в урегулиран поземлен имот I – обслужващи дейности, находящ се в кв.68 по ПУП /план за регулация/ на с.Калугерово, частна държавна собственост

 

Решение № 214

ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 215

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост на община Лесичово

 

Решение № 216

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Кенан Любков Манолов, жител на село Боримечково, община Лесичово

 

Решение № 217

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Мара Георгиева Матева, жител на село Церово, община Лесичово

 

Решение № 218

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Спас Ангелов Крайнин, жител на село Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 219

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Цветана Славейкова Колева, жител на село Церово, община Лесичово

 

Решение № 220

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Стефан Иванов Смоленски, жител на село Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 221

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства поради здравословни проблеми на Георги Стоянов Ципорков, жител на село Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 222

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в УПИ IV – здравна служба, кв.48 по плана на с.Калугерово за стоматологичен кабинет

 

Решение № 223

ОТНОСНО: Информация за социалната дейност в община Лесичово

 

Решение № 224

ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 225

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” с проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на Община Лесичово”

 

Решение № 226

ОТНОСНО: Представяне и приемане на проект на Наредба за обществения ред в Община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 227

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Лесичово за периода 2012 – 2013 г.

 

Решение № 228

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване от Община Лесичово в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” във връзка с авансово плащане по договор BG161PO001/4.1-03/2010/048, проект „Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ „Слънчице” с.Калугерово и ОУ „Кочо Честименски” с.Динката, община Лесичово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

 

Решение № 229

ОТНОСНО: Възражение против Решение № 210/29.06.2012 г., прието на заседание на    Общински съвет Лесичово с Протокол № 16/29.06.2012 г.

 

Решение № 230

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

 

Решение № 231

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 г. на Община Лесичово

 

Решение № 232

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово за първото полугодие на 2012 година

 

Решение № 233

ОТНОСНО: Анализ и оценка на приключилата 2011/2012 учебна година в Община Лесичово и готовността за новата 2012/2013 учебна година

 

Решение № 234

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Лесичово чрез сключване на  договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”ЕАД

 

Решение № 235

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 67/09.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 236

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот № 419018, находящ се в местността „Света Петка”, землището на с.Лесичово, община Лесичово с начин на трайно ползване – пасище, мера

 

Решение № 237

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 003659, местност „Голяма могила”, землище с.Щърково, община Лесичово

 

Решение № 238

ОТНОСНО: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг  

 

Решение № 239

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/313/00098 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за Проект „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово с прилагане на компютърни технологии”, сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение № 240

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 13/313/00098 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за Проект „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово с прилагане на компютърни технологии”, сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение № 241

ОТНОСНО: Провеждане на търг  за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сградата на кметството, УПИ VІІ–кметство, кв.35 по плана на с.Церово, за търговия

 

Решение № 242

ОТНОСНО:  Провеждане на търг  за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сградата на ОУ „Кочо Чистеменски”  , УПИ ІV-училище , в кв. 6 , с.Динката, за продажба на закуски и ученически пособия

 

Решение № 243

ОТНОСНОПродължаване срока на действие на договор с рег.№ 38/26.06.2007 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост- за стоматологичен кабинет

 

Решение № 244

ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 39/26.06.2007 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост - за лекарски кабинет

 

Решение № 245

ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 40/26.06.2007 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост - за лекарски кабинет

 

Решение № 246

ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 41/06.06.2007 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост- за лекарски кабинет

 

Решение № 247

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на  Янко Димитров Малинов, жител на село Калугерово, община Лесичово

 

Решение № 248

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на  Танка Василева Анчева, дъщеря на Василка Танкова Анчева жител на село Динката, община Лесичово

 

Решение № 249

ОТНОСНО: Определяне на общата численост и структура на общинска администрация и кметствата в община Лесичово

 

Решение № 250

ОТНОСНО: Даване на мандат на кмета на Община Лесичово за учредяване на Регионално сдружение за общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с наименование „ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА”

 

Решение № 251

ОТНОСНО: Промени по бюджета на община Лесичово за 2012 г. по решение № 67/09.02.2012 г. за приемане на бюджета 

 

Решение № 252

ОТНОСНО: Учредяване на право на безвъзмездно управление на част от двуетажна сграда, представляваща имот публична общинска собственост, находящ се в с.Лесичово, кв.43 за безвъзмездно управление на Център за настаняване от семеен тип 1, Център за настаняване от семеен тип 2 и ЦОП, село Лесичово

 

Решение № 253

ОТНОСНО: Определяне съществуването на паралелки, изключения от ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г.,  в учебните заведения в Община Лесичово и финансирането им през учебната 2012/2013 година

 

Решение № 254

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на електропровод 20 кV за захранване на обект „Цех за дестилация на етеричномаслени култури” в ПИ № 021570, местност „ПОЛЕТО”, землище с.Калугерово, община Лесичово, собственост на „ЕТЕРИКС” ООД, с.Калугерово

 

Декларация

ОТНОСНО: Писмо № Е-08-00-322/31.08.2012 г. на МИЕТ за откриване на производство по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали в находище „Строна”, разположено в землището на с.Калугерово

 

Решение № 255

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост, находящи се в землищата на селата Лесичово, Церово и Калугерово и обявяването им за частна общинска собственост на имотите 

 

Решение № 256

ОТНОСНО: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг  

 

Решение № 257

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда, находяща се в село Щърково, община Лесичово

 

Решение № 258

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на  Йорданка Любенова Иванова, жител на село Памидово, община Лесичово

 

Решение № 259

ОТНОСНО: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на  Стоян Георгиев Влахов, жител на село Церово, община Лесичово

 

Решение № 260

ОТНОСНО: Възражение, против Решение № 256/28.09.2012 г., прието на заседание на Общински съвет Лесичово с Протокол № 20/28.09.2012 г.

 

Решение № 261

ОТНОСНО: Замърсяване на околната среда на територията на община Лесичово по поречието на река Тополница

 

Решение № 262

Относно: Отчет за изпълнение на приходите за деветмесечието на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 263

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2012 г. по решение за приемане на бюджета № 67/09.02.2012 г.

 

Решение № 264

ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 265

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 112/28.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 10/28.02.2012 г.

 

Решение № 266

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 67/09.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 267

Относно: Придобиване чрез покупка на поземлен имот № 085003, находящ се в местност „КОМСАЛА”, землището на с.Динката, четвъртъ категория, с начин на трайно ползване – нива и площ от 0,797 дка

 

Решение № 268

ОТНОСНО: Промени в Решение № 67/09.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение № 269

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Лесичово” по ОП „Административен капацитет” 2007-2013, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

 

Решение № 270

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 117006 – находящ се в местността „ЧУЧУРА” по КВС на с.Церово, чрез публичен търг

 

Решение № 271

Относно: Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 001536 с начин на трайно ползване - канал

 

Решение № 272

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот № 002009, частна общинска собственост с площ – 6,104 дка, шеста категория и начин на трайно ползване – пясък, находящ се в местността „Гледжовец” по КВС на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 273

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  № 055024 – находящ се в местността „ПЛОЧИТЕ” по КВС на с.Динката, чрез публичен търг

 

Решение № 274

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Лесичово в размер на 15% по проекти – „Намаляване емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез повишаване енергийната ефективност на образователната й инфраструктура” и „Намаляване на емисиите парникови газове, чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност в ДВФУ „Света Петка”, с.Щърково, община Лесичово” в рамките на Поканата за набиране на проекти по Националната схема за зелени инвестиции, Национален доверителен еко фонд

 

Решение № 275

Относно: Изменение на Решение № 255/28.09.2012г. на Общински съвет Лесичово, относно обявяване на поземлени имоти, публична общинска собственост, находящи се в землищата на селата Лесичово, Церово и Калугерово за имоти, частна общинска собственост и промяна на начина им на трайно ползване

 

Решение № 276

Относно: Готовността на община Лесичово за посрещане на зимата и зимното поддържане за сезон 2012 – 2013 г.

 

Решение № 277

Относно: Отчет на Инвестиционната програма на община Лесичово за 2012 г.

 

Решение N:278

Относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2011г. на Община Лесичово

 

Решение N:279

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 – 2015 г. на Община Лесичово

 

Решение N:280

Относно: Календар на културните събития на територията на община Лесичово за 2013г.

 

Решение N:281

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост

 

Решение N:282

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, публична общинска собственост, находящи се в землищата на селата Лесичово и Калугерово

 

Решение N:283

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Боримечково и Церово

 

Решение N:284

Относно: Обявяване на поземлен имот № 001441, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

 

Решение N:285

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ I-читалище и озеленяване в кв.49 по плана на с.Калугерово

 

Решение N:286

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ IХ-озеленяване в кв.40 по плана на с.Церово

 

Решение N:287

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията на община Лесичово

 

Решение N:288

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване от Община Лесичово в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” във връзка с авансово плащане по договор BG161PO001/4.1-04/2010/016 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, проект „Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово № BG161PO001/4.1-04-0073”

 

Решение N:289

Относно: Промени по  бюджета на община Лесичово   за  2012 г.по решение за приемане на бюджета  №67/09.02.2012г.

 

Решение N:290

Относно: Промени в Решение №67/09.02.2012 г. за приемане на бюджета на община Лесичово в часта му за    разпределение на средствата  за капиталови разходи за 2012г.

 

Решение N:291

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот № 000163, частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Боримечково с начин на трайно ползване – гора в земеделски земи

 

Решение N:292

Относно: Отмяна на Решение № 147/30.03.2012 година на Общински съвет Лесичово, прието с Протокол № 11 относно кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Изграждане на детска площадка в село Боримечково, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията

 

Решение N:293

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Рехабилитация на детска площадка в село Боримечково, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията

 

Решение N:294

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Създаване на кът за краткотраен отдих в село Калугерово, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията

 

Решение N:295

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/01289 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на Община Лесичово”, сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение N:296

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/01156 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007 – 2014 за финансиране на Проект „Доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичoво, Динката и Калугерово, община Лесичово”, сключен между Община Лесичово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Решение N:297

Относно: Промени в Решение №290/30.11.2012 г. за приемане на бюджета на община Лесичово в частта му за    разпределение на средствата  за капиталови разходи за 2012г.

   

Решение N:298

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Лесичово

 

Решение N:299

Относно: Премахване на храстова и дървесна растителност от имоти собственост на Община Лесичово

 

Решение N:300

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово за второто полугодие на 2012 година

 

Решение N:301

Относно: Приемане план за работа на Общински съвет Лесичово за 2013г.

 

Решение N:302

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение N:303

Относно: Определяне на условия и ред за разделното събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на община Лесичово

 

Решение N:304

Относно: Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово

 

Решение N:305

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 67/09.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2012 г.

 

Решение N:306

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на водопровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 147170, местност „Дъбравата”, землище с.Церово

 

Решение N:307

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 147170, местност „Дъбравата”, землище с.Церово

 

Решение N:308

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасе на електропровод, необходим за захранване на обект „Цех за дестилация на етеричномаслени култури” в поземлен имот пл. № 021570, местност „ПОЛЕТО”, землище с.Калугерово

 

Решение N:309

Относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 021570, местност „ПОЛЕТО”, землище с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение N:310

Относно: Промяна на чл.63 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Решение N:311

Относно: График за ползване на не ползван платен годишен отпуск от минали години и годишен отпуск за 2013 г. на Кмет на Община, Кметове на кметства и Председател на ОбС

 

Решение N:312

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2013г.

 

Решение N:313

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2012 г. по решение за приемане на бюджета № 67/09.02.2012 г.

 

Решение № 314

Относно: План – график за приемни на Общински съвет Лесичово за срещи на общинските съветници с населението в населените места в Общината

 

Решение № 315

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Лесичово за срока на мандата 2011 – 2015 г.

 

Решение № 316

Относно: Информация за сключените граждански договори и договори за външни услуги от Община Лесичово през 2012 година

 

Решение № 317

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 318

Относно: Приемане на ПУП – ПР на УПИ IX-озеленяване в кв.40 по плана на с.Церово

 

Решение № 319

Относно: Приемане на ПУП – ПР на УПИ I-читалище и озеленяване в кв.49 по плана на с.Калугерово

 

Решение № 320

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 752 /УПИ XVIII – 752/, местност „Янкулица”, землище с.Церово

 

Решение № 321

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 322

Относно: Прекратяване на съсобственост по отношение на УПИ VІІІ-233 между Община Лесичово и собствениците на ПИ № 233, кв.19 по план за регулация на с.Боримечково

 

Решение № 323

Относно: Обявяване на поземлен имот № 213001, находящ се в землището на с.Памидово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение № 324

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект: „Благоустройство и реконструкция на паркове и площади в селата Калугерово и Церово, община Лесичово”

  

Решение № 325

Относно: Приемане на програма за интегриране на малцинствата в община Лесичово за периода 2013 – 2015 г.

 

Програма към Решение №325

 

Решение № 326

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване от Община Лесичово в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” във връзка с авансово плащане по договор BG161PO001/4.1-04/2010/016 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, проект „Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово № BG161PO001-4.1.04-0073”

 

Решение №327

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лесичово за 2012 г.

 

Решение №328

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение №329

Относно: Приемане бюджета на община Лесичово за 2013 г.

 

Решение №330

Относно: Определяне на общата численост и структура на общинска администрация и кметствата в община Лесичово

 

Решение №331

Относно: Приемане на инвестиционната програма на община Лесичово, област Пазарджик за 2013 г.

 

Решение №332

Относно: Въвеждане системата на делегираните бюджети в детските градини на територията на община Лесичово

 

Решение №333

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на план за действие по енергийна ефективност на Община Лесичово за 2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за изпълнението на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лесичово за 2012 година

 

Решение №335

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Лесичово

 

Решение №336

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи имоти с № 001516 и 002516, находящи се в местността „Кюп пара”, землище на село Щърково, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр. Пазарджик

 

   Решение №337

 ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот № 000341, частна общинска собственост с площ – 50,687 дка. и начин на трайно ползване – „пясък”, находящ се в местността „Неземеделски земи”, по КВС на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик                                                                                                                  

       

   Решение №338

  ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 001633, местност „Сухото поле”, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово

 

  ОТНОСНО: Обособяване на нов УПИ ХІІІ – за трафопост за сметка на част от тротоарно пространство на улица с о.т. 32-31а-30 в кв.40, с.Калугерово 

 

Решение №340

Относно: Обявяване на поземлен имот № 001681, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение №341

Относно: Обявяване на поземлен имот № 001668, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение №342

Относно: Обявяване на поземлен имот № 001669, находящ се в землището на село Калугерово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение №343

Относно: Обявяване на поземлен имот № 146057, находящ се в землището на село Церово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

    Решение №344

  ОТНОСНО: Откриване на процедура за отчуждаване на имот, частна собственост за откриване на част от улица с о.т. 122-119, за което частично се засягат имоти УПИ Х 527 и УПИ ІХ 528 в кв.31 по плана на с.Церово, община Лесичово, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОС, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.101 от ЗС

 

  ОТНОСНОКандидатстване на Община Лесичово с проект „Оптимизиране структурата на общинска администрация – Лесичово, с цел постигане на по-голяма ефективност в дейността й” по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, приоритетно ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

 

   Решение №346

  ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в село Лесичово, кв.73 с предназначение – за административна сграда

 

    Решение №347

   ОТНОСНО: Предоставяне на част от първи етаж на имот публична общинска собственост, находящ се в село Лесичово, кв.73 с предназначение – за административна сграда за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, град София

 

    Решение №348

  ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Община Лесичово” по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, приоритетно ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

  ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с проект „Интегриран план за обновяване и развитие на община Лесичово за постигане на устойчив и териториално балансиран растеж”

 

   Решение № 350

ОТНОСНО:Състоянието на общинските пътища в община Лесичово

 

Решение № 351

Относно: Отчет за извършените продажби и отдадените под наем имоти – общинска собственост за периода 01.04.2012г. – 31.03.2013г., съгласно чл.116 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

Решение № 352

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лесичово за 2012г.

 

Решение № 353

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 022042, местност „Докова бахчия”, землище с.Калугерово

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 353020, местност „Драгомащица”, землище с.Лесичово

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН и трасе на водопровод за захранване на цех за производство на пелети и производство на ел. и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса в ПИ № 000752 в землището на с.Церово, местност „Янкулица”, община Лесичово
 
Решение № 356

ОТНОСНО:Поемане на краткосрочен дълг от Община Лесичово чрез банков револвиращ кредит за финансиране на проект в полза на местната общност 

 

Решение № 357

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект: „Благоустройство и реконструкция на площади, паркове и улична мрежа в селата Калугерово и Церово, община Лесичово”

 

Решение № 358

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг
 
Относно: Промяна на т.4 от Решение № 158 от заседанието на Общински съвет Лесичово, проведено на 26.04.2012 г. с Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – с обща площ от 94 кв.м. – публична общинска собственост, находящи се в двуетажна масивна сграда, УПИ І – здравна служба, кв.49а, с.Лесичово за осъществяване на първична извънболнична помощ

 

Решение № 361

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-798 в кв.59 по плана на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 362

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот № 000341 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Неземеделски земи”, землището на с.Лесичово

 

Решение № 363

ОТНОСНО: Провеждане на търг за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се в едноетажна сграда построена в ПИ № 291, част от УПИ ІІ-парк „Кочо Чистеменски” кв.14 по плана на с.Динката, за офис

 

Решение № 364

Относно: Правила за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата на територията на община Лесичово

 

Решение № 365

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” с проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в община Лесичово”

 

Решение № 366

Относно: Провеждане на търг за отдаване под наем на УПИ ІІІ-за социални дейности и гараж, кв.27 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 367

Относно:Обявяване на урегулиран поземлен имот ІІІ – за социални дейности и гараж, находящ се в кв.27 по ПУП на село Лесичово, публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Лесичово за 2014г.

 

   Решение № 369

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища–мери, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с.Лесичово, с.Церово, с.Щърково, с.Калугерово, с.Памидово и с.Боримечково 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ № 147170, местност „Дъбравата”, землище с.Церово, община Лесичово, собственост на Димитрия Любенова Вулянова

 

Решение № 371

Относно: Информация за изпълнение на приходите в общинския бюджет за първото тримесечие за 2013 г. на община Лесичово

 

Решение № 372

ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 373

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета

№ 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 374

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 375

Относно: Приемане на Наредба за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лесичово”

 

Решение № 376

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията

 

Решение № 377

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Подобряване на материалната база на библиотеките към Народните читалища в община Лесичово” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” от Стратегията

 

Решение № 378

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово към Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” с проект: „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията

 

Решение № 379

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 000333, находящ се в местност „Стаевица”, землище на село Калугерово, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик

 

Решение № 380

Относно: Промяна на ПУП – ПР в кв.28 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 381

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ ІV-озеленяване в кв.11 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 382

Относно: Определяне границите на зоните в населените места в община Лесичово

 

Решение № 383

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 384

Относно: Приемане на план-схема за разполагане на преместваеми обекти в УПИ І с предназначение озеленяване в кв.57 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 385

Относно: Даване на становище за извършване на ремонтни дейности и ползване на част от общински път ІІІ – 8402 от Агенция „Пътна инфраструктура”, град София

 

Решение № 386

Относно: Реализация на проект „Ремонт и реконструкция на Църква „Света Богородица”, село Калугерово, община Лесичово и възстановяване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 387 

Относно: Реализация на проект „Ремонт и реконструкция на Църква „Свети Великомъченик Георги”, село Церово, община Лесичово и възстановяване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 388

Относно: Реализация на проект „Ремонт и реконструкция на Църква „Свети Димитър”, село Лесичово, община Лесичово и възстановяване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 389

Относно: Реализация на проект „Ремонт и реконструкция на Църква „Света Троица”, село Динката, община Лесичово и възстановяване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 390

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ VІІІ-читалище в кв.40 по плана на с.Церово, на УПИ VІІ-читалище в кв.14 по плана на с.Динката, УПИ VІІІ-читалище в кв.40 по плана на с.Лесичово, УПИ І-читалище в кв.49 по плана на с.Калугерово

 

Решение № 391

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ 115002, находящ се в местността „Елови дерета”, землището на село Церово, община Лесичово, публична общинска собственост

 

Решение № 392

  ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на прокарване тръбопровод през имоти № 000252, №     000241 и № 000166, находящи се в местността „Неземеделски земи”, землище Лесичово – за напояване о 200, землище село Лесичово, община Лесичово

 

  Решение № 393

 Относно: Изменение и допълнение на Решение № 318 и Решение № 319 на Общински съвет ЛЛесичово, взети с Протокол № 27/31.01.2013 г.

 

   Решение № 394

 Относно: Обявяване на имоти публична общинска собственост за имоти частна общинска ссобственост, находящи се в селата Лесичово, Церово, Калугерово и Динката, община Лесичово

 

   Решение № 395

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 12 кв.м. – публична общинска собственост, находящи се на втори етаж на административна сграда, УПИ VІІ – кметство, здравна служба, читалище, кв.11 в с.Боримечково

 

Решение № 396

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. с проект „Осигуряване на равен достъп до качествено ранно образование за деца от беден произход и от ромското население в община Лесичово”

 

Решение № 397

Относно: Изменение и допълнение на Решение №112/28.02.2012 г., взето с Протокол № 10 от Общински съвет Лесичово, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по „Земеделие”, гр.Септември за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на същата за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници на наследници на Стоянка Атанасова Бързакова, бивш жител на село Церово

 

Решение № 398

Относно: Издаване на разрешение за водоползване от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА” в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 399

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение № 400

   ОТНОСНО: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

   Решение № 401

ОТНОСНО: Допускане изработването на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица с о.т. 122-117 с. Церово

 

Решение № 402

ОТНОСНО: Обявяване на ден на траур на територията на община Лесичово на 28.05.2013г. /вторник/

 

Решение № 403

Относно: Информация за екологичните проблеми в общината. Мерки за ликвидиране на незаконните сметища.

 

Решение № 404

Относно: Предоставяне на становище за реализирането на инвестиционно предложение „Изграждане на Малка Водно-Електрическа Централа на р.Тополница в землищата на селата Лесичово и Церово” с инвеститор „ХК Долен Искър 6” ЕООД

 

Решение № 405

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ Х-815 с предвидено отреждане за озеленяване в кв.12 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 406

Относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 147170, местност „Дъбравата”, землище с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 407

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел и трасе на водопровод за захранване на поземлен имот № 147170, местност „Дъбравата”, землище с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 408

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение № 409

Относно: Допълнение към Решение 329/28.02.2013 г. за приемане на бюджета на община Лесичово

 

Решение № 410

Относно: Издаване на разрешение за водоползване от микроязовир, представляващ имот № 000326, находящ се в местността „СЕЛИЩАТА” в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 411

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на Атанас Райнов Илиев, жител на село Памидово, община Лесичово

 

Решение № 412

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 413

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ І-кафе сладкарница, клуб на пенсионера в кв.24 по плана на с.Боримечково

 

Решение № 414

Относно: Приемане на задание за изработване на Общ устройствен план на община Лесичово по смисъла на Закона за устройство на територията

 

Решение № 415

Относно: Обявяване на поземлен имот № 305007, находящ се в местността „Камболитица”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение № 416

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН и трасе на водопровод за захранване на цех за производство на пелети и производство на ел. и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса в ПИ № 000752 в землището на с.Церово, местност „Янкулица”, община Лесичово

 

Решение № 417

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово като член на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците – регион Пазарджик за кандидатстване за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО – регион Пазарджик – една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура, съгласно условията и изискванията на институцията, на основание на решени на Управителния съвет на ПУДООС, взето с Протокол № 1 от 27.02.2013 година

 

Решение № 418

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе за обект „Изграждане на екопътека село Лесичово – „Римски мост”, местност „Неземеделски земи”, землище с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 419

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе за обект „Изграждане на екопътека „Ибрямова чешма”, с.Боримечково” - местност „Паша дол”, община Лесичово

 

Решение № 420

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе за обект „Изграждане на екопътека с.Церово „Кръстопътя” - местност „Рушулица”, землище с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 421

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище  „Отец Паисий-1890 г.” с. Лесичово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Отец Паисий-1890 г.”, с.Лесичово, Община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места".

 

Решение № 422

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с.Лесичово, община Лесичово 

 

Решение № 423

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с. Лесичово, община Лесичово 

 

Решение № 424

ОТНОСНО:Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище Отец Паисий-1890г.”, с.Лесичово за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

 

Решение № 425

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово, Община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места".

 

Решение № 426

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово, община Лесичово 

 

Решение № 427

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово, община Лесичово 

 

Решение № 428

ОТНОСНО:Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с.Церово за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 429

ОТНОСНО:Кандидатстване на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 430

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово 

 

Решение № 431

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово, община Лесичово 

 

Решение № 432

ОТНОСНО:Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, село Калугерово за обществена сграда с местно историческо и културно значение

  

Решение № 433

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с.Динката с обект: „Ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с.Динката, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

 

Решение № 434

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с.Динката, община Лесичово 

 

Решение № 435

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с.Динката, община Лесичово 

 

Решение № 436

ОТНОСНО: Обявяване на сгадата, предоставена за ползване на Народно читалище„Пробуда – 1914 г.”, с.Динката за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 437

Относно: Информация за социалната дейност в община Лесичово

 

Решение № 438

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за интегриране на малцинствата в община Лесичово за периода 2013 – 2015 година

 

Решение № 439

Относно: Приемане на информация за ветеринарно – медицински мерки за борба с кърлежите и паразитите по тревните площи по населени места

 

Решение № 440

Относно: Допълнение към Общинския план за защита при бедствия

 

Решение № 441

Относно: Обявяване на поземлен имот № 000292, находящ се в местността „Папратница”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение № 442

Относно: Обявяване на поземлен имот № 135003, находящ се в местността „Гривекова чукара”, землището на с.Церово, община Лесичово, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост

 

Решение № 443

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 444

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Жана Викторовна Фридман

 

Решение № 445

ОТНОСНО:Продължаване срока на действие на договор с рег.№ 60/11.08.2008 г. за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

 

Решение № 446

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение № 447

ОТНОСНО: Кандидатстване на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" с проект: „Реконструкция и ремонт на сградите и храма на манастир „Свети Николай”, село Калугерово, община Лесичово”

 

Решение № 448

Относно: Обявяване на поземлени имоти с № 000147 и № 016001 с начин на трайно ползване „полски път” по картата за възстановената собственост на землище с.Лесичово, за частна общинска собственост

 

Решение № 449

ОТНОСНО: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 450

Относно: Приемане на годишен план за младежта 2013 година

 

Решение № 451

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 452

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията в имот № 000341, находящ се в местността „Неземеделски земи”, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 453

Относно: Построяване на заслон в поземлен имот № 306001, находящ се в местността „Камболитица”, землище Лесичово, частна общинска собственост

 

Решение № 454

Относно: Дарение на имот частна общинска собственост на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 455

Относно: Дарение на имот частна общинска собственост на Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с.Динката, община Лесичово

 

Решение № 456

Относно: Дарение на имот частна общинска собственост на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 457

Относно:Дарение на имот частна общинска собственост на Народно читалище „Теофил Бейков – 1907 г.”, с.Калугерово, община Лесичово

 

Решение № 458

Относно: Обявяване на сградата, находяща се в УПИ VІІІ – читалище, кв.40 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 459

Относно: Обявяване на сградата, находяща се в УПИ VІІ – читалище, кв.14 по ПУП на село Динката, община Лесичово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 460

Относно: Обявяване на сградата, находяща се в УПИ VІІІ – читалище, кв.40 по ПУП на село Церово, община Лесичово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 461

Относно: Обявяване на сградата, находяща се в УПИ І – читалище, кв.49 по ПУП на село Калугерово, община Лесичово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение

 

Решение № 462

Относно: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за І-во полугодие на 2013 г. на община Лесичово

 

Решение № 463

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през месеците ноември и декември 2012 година и първото полугодие на 2013 година

 

Решение № 464

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 465

Относно: Анализ и оценка на приключилата 2012/2013 учебна година в Община Лесичово и готовността за новата 2013/2014 учебна година

 

Решение № 466

Относно: Определяне съществуването на паралелки, изключения от ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. в учебните заведения в Община Лесичово и финансирането им през учебната 2013/2014 година

 

Решение № 467

Относно: Изменение на Решение № 59/30.01.2012 г. и Решение № 256/28.09.2012г., взети от Общински съвет Лесичово

 

Решение № 468

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово

 

Решение № 469

Относно: Добив на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства на територията в имот № 000341, находящ се в местността „Неземеделски земи”, село Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 470

Относно: Отмяна на Решения № 386, 387, 388 и 389 от 30.04.2013 г., взети от Общински съвет Лесичово с Протокол № 31, касаещи кандидатстване на църквите в селата Лесичово, Церово, Калугерово и Динката, община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 471

Относно: Съгласуване маршрута за транспортиране на иззетите материали до инсталацията за преработка на материала

 

Решение № 472

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ І 334 в кв.32 по плана на с.Лесичово

 

Решение № 473

Относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ ІХ 414 в кв.51 по плана на с.Калугерово

 

Решение № 474

Относно:Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 475

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 476

Относно: Реализация на проект „Ремонт, възстановяване и консервация на Църква /храм/ „Рождество Богородично”, село Калугерово, община Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 477

Относно: Реализация на проект „Ремонт, възстановяване и консервация на Църква /храм/ „Света Троица”, село Динката, община Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 478

Относно: Реализация на проект „Ремонт, възстановяване и консервация на Църква /храм/ „Св. Вмчк. Георги Победоносец”, село Церово, община Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 479

Относно: Реализация на проект „Ремонт, възстановяване и консервация на Църква /храм/ „Свети Димитър”, село Лесичово, община Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 480

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – общ. в кв.13 по плана на с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик

 

Решение № 481

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 482

Относно: Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда

 

Решение № 483

Относно: Промяна на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот ХІІІ 208 – гараж и склад в кв.18 по плана на с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 484

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Памидово, община Лесичово”по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 485

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Щърково, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 486

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Динката, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 487

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Калугерово, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 488

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Боримечково, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 489

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Церово, община Лесичово”по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 490

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово с проект „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура в село Лесичово, община Лесичово” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 491

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с.Церово с проект: „Подобряване достъпа на населението на селските райони до културно-просветни услуги чрез обновяване на материалната база на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с.Церово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

Решение № 492

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.”, с.Лесичово с проект: „Подобряване достъпа на населението на селските райони до културно-просветни услуги чрез обновяване на материалната база на Народно читалище „Отец Паисий – 1890г.”, с.Лесичово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

Решение № 493

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, с.Калугерово с проект: „Подобряване достъпа на населението на селските райони до културно-просветни услуги чрез обновяване на материалната база на Народно читалище „Теофил Бейков - 1907”, с.Калугерово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

Решение № 494

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда - 1914”, с.Динката с проект: „Подобряване достъпа на населението на селските райони до културно-просветни услуги чрез обновяване на материалната база на Народно читалище „Пробуда - 1914”, с.Динката, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Пиоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

Решение № 495

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Лесичово с проект „Развитие на иновативна туристическа атракция на територията на община Лесичово”по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/

 

Решение № 496

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. с проект: „Интегриран план за обновяване и развитие на община Лесичово за постигане на устойчив и териториално балансиран растеж“ 

 

Решение № 497

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово, село Лесичово с проект: „Изграждане на общински информационен център – Лесичово, община Лесичово“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

Решение № 498

Относно: Откриване на процедура за приватизация на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв.27 по план за регулация на с.Лесичово в едно с построена в него едноетажна масивна сграда

 

Решение № 499

Относно: Обявяване на поземлен имот, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Церово за имот, частна общинска собственост

 

Решение № 500

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 501

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект: „Благоустройство и реконструкция на площади и паркове в селата Калугерово и Церово, община Лесичово. Изготвяне на интегриран план за обновяване и развитие на община Лесичово за постигане на устойчив и териториално балансиран растеж“ 

 

Решение № 502

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект: „Реконструкция на улични мрежи и тротоари на територията на община Лесичово“ 

 

Решение № 503

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ограда в общински имоти №№ 000147 в местност „Неземеделски земи” и 016001 в местност „Кабата”, землище село Лесичово

 

Решение № 504

Относно: Кандидатстване на „Евангелска сборна църква с.Церово” с проект „Реконструкция и ремонт на църквата, сградата за провеждане на църковно-просветна дейност и подобряване на прилежащите им пространства” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Решение № 505

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 16/01.12.2011 г. взето от Общински съвет Лесичово, относно определяне на наемни цени на недвижимите имоти общинска собственост

 

Решение № 506

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 507

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 508

ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Лесичово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Мярка321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони”с проект: „Реконструкция и рехабилитация наводопроводна мрежа и общински пътища в община Лесичово”

 

Решение № 509

ОТНОСНО:Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община Лесичово за 2014 – 2016 г.

 

Решение № 510

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 466 на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 37 на 31.07.2013 г., относно: Определяне съществуването на паралелки, изключения от ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. в учебните заведения в Община Лесичово и финансирането им през учебната 2013/2014 година

 

Решение № 511

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 115002, находящ се в местност „Елови дерета”, землище на село Церово, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик

 

Решение № 512

Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляващ имот с № 092038, находящ се в местност „Вучковица”, землище на село Церово, община Лесичово на Общинска служба по земеделие, гр.Пазарджик

 

Решение № 513

Относно: Приемане на Общински план за развитие на община Лесичово за периода 2014 – 2020 година

 

Решение № 514

Относно: Обявяване на поземлени имоти с №№ 000556 и 000018, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „полски път”, всичките по картата за възстановената собственост на землище с.Динката, за частна общинска собственост

 

Решение № 515

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 516

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 517

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 182, прието от Общински съвет Лесичово на заседание проведено на 26.04.2012 г., взето с Протокол № 12

 

Решение № 518

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 483/01.08.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно: Промяна на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот ХІІІ208 – обслужващи дейности в кв.18 по плана на с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 519

Относно: Отчет за изпълнение на приходите в бюджета на Община Лесичово за деветмесечието на 2013 г. 

 

Решение № 520

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. 

 

Решение № 521

Относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Лесичово

 

Решение № 522

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 523

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000559, находящ се в местността „Неземеделски земи”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, публична общинска собственост

 

Решение № 524

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 499024, находящ се в местността „Беров дол”, землището на с.Лесичово, община Лесичово, частна общинска собственост

 

Решение № 525

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3210045 от 10.09.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж село Лесичово, община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение № 526

Относно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на напорен водопровод за захранване на ПИ № 419022, м. „Света Петка”, землище с.Лесичово, община Лесичово, собственост на „Делектра-Хидро” АД, с.Лесичово

 

Решение № 527

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на напорен водопровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 419022, м. „Света Петка”, землище с.Лесичово

 

Решение № 528

Относно: Промяна на ПУП – ПУР за изменение на улична регулация на улица с о.т. 122-117 по плана на с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 529

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на водопровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 601035, м. „Лъката”, землище с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 530

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот пл. № 601035, м. „Лъката”, землище с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 531

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 191/31.05.2012 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 14/31.05.2012 г.

 

Решение № 532

Относно: Изменение на Решение № 516/26.09.2013 г. във връзка с Решение № 329/28.02.2013 г. на Общински съвет Лесичово, относно приемане бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 533

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 534

Относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Боримечково, с.Церово, с.Лесичово, с.Памидово и с.Динката

 

Решение № 535

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3130029 от 21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Създаване на кът за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово.

 

Решение № 536

Относно: Изменение на Решение № 115/28.02.2012 г. на Общински съвет Лесичово, взето с Протокол № 10 относно – продажба на движима вещ, моторно превозно средство, лек автомобил марка „Рено”, модел „Експрес”, общинска собственост, чрез публичен търг

 

Решение № 537

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 505/10.09.2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 16/01.12.2011 г. взето от Общински съвет Лесичово относно определяне на наемни цени на недвижимите имоти общинска собственост

 

Решение № 538

Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на Община Лесичово

 

Решение № 539

Относно: Предоставяне на становище за откриване на производство по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства чрез провеждане на публичен търг за находище „Мерата”, разположено в землищата на село Величково, община Пазарджик и село Памидово, община Лесичово

 

Решение № 540

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г. 

 

Решение № 541

Относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Лесичово, съгласно Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Решение № 542

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 329/28.02.2013 г., относно приемане на бюджета на Община Лесичово за 2013 г.

 

Решение № 543

Относно: Промяна на целевите групи на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип с капацитет 15, предоставяни в Община Лесичово открити със Заповед № 784/06.07.2010 г. и Заповед № 785/06.07.2010 г.

 

Решение № 544

Относно: Предоставяне на част от имот публична общинска собственост, находящ се в село Церово, парцел VІІ – Кметство, кв.35 за безвъзмездно управление на Пенсионерски клуб в съответното населено място

 

Решение № 545

Относно: Промени по  бюджета на община Лесичово   за  2013 г. по решение за приемане на бюджета  № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 546

Промени по  бюджета на община Лесичово   за  2013 г. по решение за приемане на бюджета  № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 547

Относно: Актуализация по бюджета на Община Лесичово по Решение № 329/28.02.2013 г. за приемане на бюджета за 2013 г.

 

Решение № 548

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лесичово

 

Решение № 549

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3220034 от 05.11.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект Модернизиране на уличното осветление в село Церово, община Лесичово, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение № 550

Относно: Обявяване на поземлени имоти с №№ 000556 и 000018, публична общинска собственост с начин на трайно ползване „полски път”, всичките по картата за възстановената собственост на землище с.Динката, за частна общинска собственост

 

Решение № 551

Относно: Кандидатстване на Община Лесичово по програма „Европа за гражданите” 2007 – 2013, приоритет: Действие 1 „Активни граждани за Европа”, Мярка 1 „Побратимяване на градове”, Мярка 1.2 „Създаване на тематична мрежа от побратимени градове”

 

Решение № 552

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/01520 от 06.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и общински пътища в община Лесичово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Лесичово.

 

Решение № 553

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2013 година на кметовете на кметства от община Лесичово

 

Решение № 554

Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2013 година на Кмета на община Лесичово – Серьожа Николов Лазаров

 

Решение № 555

Относно: Отпускане на парични средства за лечение поради тежкото здравословно състояние на Димитър Александров Лалин, жител на с.Церово, община Лесичово

 

Решение № 556

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2014 г.

 

Решение № 557

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2013 година

 

Решение № 558

Относно: Промени по бюджета на община Лесичово за 2013 г. по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 559

Относно: Промени по бюджета на Община Лесичово по решение за приемане на бюджета № 329/28.02.2013 г.

 

Решение № 560

Относно: Промени в Решение № 329/28.02.2013 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово в частта му за разпределение на средствата за капиталови разходи за 2013 г.

 

Решение № 561

Относно: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности

 

Численост и структура на ОбА

 

Решение № 562

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2014г.

 

Решение № 563

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово

 

Решение № 564

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Лесичово

 

Решение № 565

Относно: Одобряване на ПУП – ПР в кв.28, с.Лесичово, община Лесичово

 

Решение № 566

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 602011, м.„Лъката”, землище с.Лесичово

 

Решение № 567

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3130294 за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект Създаване на кът за краткотраен отдих в с.Калугерово, община Лесичово, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение № 568

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лесичово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 30/3/3220299 за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , (ЕЗФРСР) за финансиране на Проект Рехабилитация на детска площадка в село Боримечково, община Лесичово, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, МИГ „Панагюрище, Стрелча и Лесичово”, гр. Панагюрище и Община Лесичово

 

Решение № 569

Относно: Даване на пълномощия на Кмета на Община Лесичово по изпълнение на Решение № 86/08.05.2012 г. по търговско дело № 142/2011 г. по описа на Окръжен съд, гр.Пазарджик