Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 305/13.01.2022 г., относно: Изрязване и почистване на дървесна и храстова растителност в имоти собственост на Община Лесичово 14 Януари 2022 4
Решение № 304/29.12.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Ноември 2021г. и месец Декември 2021г. 07 Януари 2022 8
Решение № 303/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-обществени услуги, в квартал 32 по план за регулация на село Церово, 07 Януари 2022 4
Решение № 302/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба в квартал 48 по план за регулация на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик и 07 Януари 2022 6
Решение № 301/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба, в квартал 48 по плана за регулация на село Калугерово, община 07 Януари 2022 5
Решение № 300/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-за обществени услуги, в квартал 49а по плана за регулация на село Ле 07 Януари 2022 5
Решение № 299/29.12.2021 г., относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, двуетажна масивна сграда находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-здравна служба, в квартал 48 по плана за регулация на село Калугерово, община 07 Януари 2022 5
Решение № 298/29.12.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Наташа Петкова Андреева и Андрей Иванов Андреев 07 Януари 2022 4
Решение № 297/29.12.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ и 07 Януари 2022 6
Решение № 296/29.12.2021 г., относно:Приемане План за работа на Общински съвет Лесичово за 2022 година 07 Януари 2022 4
Решение № 295/29.12.2021 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Община Лесичово, инж. Серьожа Николов Лазаров 07 Януари 2022 9
Решение № 294/29.12.2021 г., относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2021 година на кметовете на кметства от Община Лесичово 07 Януари 2022 8
Решение № 293/29.12.2021 г., относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Лесичово, имот с идентификатор 21172.157.35 по КК на землище село Динката, община Лесичово 07 Януари 2022 4
Решение № 292/29.12.2021 г., относно: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на поземлени имоти с идентификатор 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80 и 05459.15.81 в м. „Коджа балък“ по КК на землището на с.Боримечково, общ.Лесичово, 07 Януари 2022 7
Решение № 291/29.12.2021 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ-374 в кв.39 по плана на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 07 Януари 2022 4
Решение № 290/29.12.2021 г., относно:Изменение на ПУП-ПР за УПИ І-421 и VІІ-общ. в кв.30 по плана на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 07 Януари 2022 4
Решение № 289/29.12.2021 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през второто полугодие на 2021 година 07 Януари 2022 6
Решение № 288/29.12.2021 г., относно:Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово, изменен и допълнен с Решение № 253/10.09.2021г., Решение № 282/26.11.2021г. и Решение № 286/29.12.2021 г. 07 Януари 2022 5
Решение № 287/29.12.2021 г., относно: Приемане отчета за Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2021г. 07 Януари 2022 6
Решение № 286/29.12.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 191/19.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение № 190/19.02.2021г за приемане на инвестиционната програма за 2021г., Решение № 253/10.09.2021г. и Реше 07 Януари 2022 6
Решение № 285/29.12.2021 г., относно:Одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2022 г. 07 Януари 2022 5
Решение № 284/26.11.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Октомври 2021 г. и месец Ноември 2021 г. 02 Декември 2021 23
Решение № 283/26.11.2021 г., относно: Отдаване под наем на поземлени имоти – земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 21
Решение № 282/26.11.2021 г., относно: Изменение и допълнение на Решение №191/19.02.2021г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2021г., Решение №190/19.02.2021г. за приемане на инвестиционната програма за 2021г. и Решение № 253/10.09.2021г. на Общи 02 Декември 2021 16
Решение № 281/26.11.2021 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 17.12.2021 г. 02 Декември 2021 21
Решение № 280/26.11.2021 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 г. 02 Декември 2021 22
Решение № 279/26.11.2021 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 02 Декември 2021 21
Решение № 278/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в Поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м.“Папратниц 02 Декември 2021 25
Решение № 277/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в имот с идентификатор 78478.134.767 в м."Папратница" и имот с идентификатор 78478.136.769 в м."Камика" по КККР 02 Декември 2021 14
Решение № 276/26.11.2021 г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно електропреносно трасе Ср.Н и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в ПИ №186058, м.“Чешмата“, №186060, м.“Чуките“, №186063, м.“ 02 Декември 2021 14