Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 533/15.09.2023 г., относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - УПИ III-956 в кв.96 по ПУП на с.Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 21 Септември 2023 100
Решение № 532/15.09.2023 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 21 Септември 2023 116
Решение № 531/15.09.2023 г., относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Август 2023 г. и месец Септември 2023 г. 21 Септември 2023 131
Решение № 530/15.09.2023 г., относно:Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на община Лесичово и кметове на кметства в община Лесичово 21 Септември 2023 141
Решение № 529/15.09.2023 г., относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лесичово за 2022 г. 21 Септември 2023 127
Решение № 528/15.09.2023 г., относно: Приемане отчета за Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2022 г. 21 Септември 2023 152
Решение № 527/15.09.2023 г., относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 - 2026 г. - етап II на Община Лесичово 21 Септември 2023 109
Решение № 526/08.09.2023 г., относно:Приемане бюджета на Община Лесичово за 2023 г. 18 Септември 2023 195
Решение № 525/08.09.2023 г., относно:Приемане Инвестиционната програма на Община Лесичово за 2023 г. 18 Септември 2023 127
Решение № 524/08.09.2023 г., относно:Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в двуетажна масивна сграда построена в УПИ І–обществени услуги в квартал 32 по план за регулация на село Церово, община Лесичово, представля 18 Септември 2023 96
Решение № 523/08.09.2023 г., относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот, земеделска земя, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Церово, община Лесичово, област Пазарджик 18 Септември 2023 90
Решение № 522/08.09.2023 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 18 Септември 2023 131
Решение № 521/08.09.2023 г., относно:Одобряване на ПУП – ПП на трасе за осигуряване на транспортен достъп до Фотоволтаичен парк в имоти №№186058, 186060, 186063, 188026, 191025, 191027, 192045, 192047, 192048, 192050, 291036, 291139, 291141, 291146, 29114 18 Септември 2023 97
Решение № 520/08.09.2023 г., относно: Формиране на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в институции в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и финансирането им през 18 Септември 2023 94
Решение № 519/28.07.2023 г., относно:Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 04 Август 2023 109
Решение № 518/28.07.2023 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Юни 2023 г. и месец Юли 2023 г. 04 Август 2023 106
Решение № 517/28.07.2023 г., относно: Анализ и оценка на приключилата 2022-2023 учебна година на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Лесичово и готовност за новата 2023-2024 учебна година 04 Август 2023 154
Решение № 516/28.07.2023 г., относно:Определяне на Обединено училище „Христо Ботев“, село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република Бълг 04 Август 2023 92
Решение № 515/28.07.2023 г., относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Лесичово взети на заседания през първото полугодие на 2023 година 04 Август 2023 102
Решение № 514/30.06.2023 г., относно:Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2023 г., в т.ІІІ „Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба“ 07 Юли 2023 119
Решение № 513/30.06.2023 г., относно: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик 07 Юли 2023 133
Решение № 512/30.06.2023 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-421 в кв.30 по плана на село Щърково, община Лесичово 07 Юли 2023 121
Решение № 511/30.06.2023 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-Детска градина в кв.43 по плана на село Лесичово, община Лесичово 07 Юли 2023 135
Решение № 510/30.06.2023 г., относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН от Фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 35571.1.589, м. „Краището“ до трафопост „Стопански двор 1“ по КККР на зе 07 Юли 2023 104
Решение № 509/30.06.2023 г., относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – УПИ VІІ-374 за търговия и услуги в кв.39, УПИ ХVІІ-общ. в кв.39 и УПИ Х-общ. в кв.3 по Плана за регулация на село Лесичово, частна общинска собственост на Община Лесичово, обл 07 Юли 2023 141
Решение № 508/30.06.2023 г., относно:Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Ноември 2022 г., месец Февруари 2023 г., месец Март 2023 г., месец Април 2023 г., месец Май 2023 г. 07 Юли 2023 104
Решение № 507/30.06.2023 г., относно:Определяне представител на Община Лесичово на редовно Общо събрание на “Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 06.07.2023 г. 07 Юли 2023 172
Решение № 506/30.06.2023 г., относно:Приемане на информация за предприетите мерки за борба с кърлежите и паразитите по животните и тревните площи в населените места на община Лесичово 07 Юли 2023 175
Решение № 505/30.06.2023 г., относно: Приемане на информация за изпълнението на одобрените и стартирали проекти за периода 2022/2023 година 07 Юли 2023 134
Решение № 504/30.06.2023 г., относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО“ ЕООД, село Лесичово за 2022 година 07 Юли 2023 150