Решение № 421/30.11.2022 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено

Решение № 421/30.11.2022 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово по реда на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите местно развитие по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.079 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Основен ремонт на ул. „15-та“ в с.Боримечково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик”