О Б Я В Л Е Н И Е за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

Общински съвет Лесичово кани всички заинтересовани лица на община Лесичово да представят необходимите документи в срок до 31.12.2019 г. (вторник) включително, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа в деловодството на Общински съвет Лесичово, сградата на Община Лесичово, с. Лесичово 4463, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

1. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

·Да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години;

·Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да има завършено най-малко средно образование;

·Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания;

· Да не е съдебен заседател в друг съд;

· Да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

·Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

· Да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

     2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Лесичово следните документи:

·Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

·Подробна автобиография, подписана от кандидата;

·Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

·Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

·Данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);

·мотивационно писмо;

·писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

·Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);

·Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

·Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а)

Приложение № 1

Приложение № 1а

Приложение № 2

Приложение № 2а

Приложение № 3

Приложение № 3а

Приложение № 4

Приложение № 4а

Приложение № 5