Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


ТУК, можете да намерите пълният текст на мотивите и проекта за решение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.


Предварителна оценка за въздействието по смисала на
чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК