Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето представям на Вашето внимание Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) в частта - такса битови отпадъци. Изготвените анализи и разчети сочат, че на този етап за 2018 година, трябва да се завиши размера на такса битови отпадъци с минимум - 3‰ за недвижими жилищни имоти на граждани, предприятията, юридически лица и еднолични търговски в регулация; 2‰ за недвижими нежилищните имоти на предприятията, юридически лица, физическите лица и едноличните търговци; 0,5 ‰ за незастроени парцели в регулацията на населените места и земите по §4 от ЗСПЗЗ на физически лица и минимум 1 ‰ за незастроени парцели в регулацията на населените места и земите по §4 от ЗСПЗЗ на предприятията, юридически лица и еднолични търговци.

Тълният текст на мотивите и изменението на цитираната Наредба можете да намерите ТУК