Регистър на декларациите за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл.39 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл.39 от ЗПКОНПИ