Наредби и правилници

Покажи брой 
Наредба за рекламната дейност в община Лесичово
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Наредба за тригодишна бюджетна прогноза
Общински плана за действие за интегриране на ромите 2016 - 2020 г.
Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Лесичово
Наредба за пожарна безопасност на община Лесичово
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ