Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План сметка на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 15.11.2021 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2022 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Предложение за одобряване на План – сметка за приходите и разходите за Такса битови отпадъци за 2022 година

Пълният текст на предложението за Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци за 2022 година и проекта за решение за 2022 година можете да намерите ТУК

Съобщение за извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 22.06.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.

 

 

/п/ ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово

Съобщение за необходимостта от извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лесичово и Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 30.07.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-10-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.

 

 

 

Съобщение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 16.06.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.

 

 

/п/ ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово