Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 20.11.2023 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект за Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.

Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 20.11.2023 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

     В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването, на 15.11.2023 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.

 

Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПРОЕКТ НА план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година на територията на община Лесичово, можете да намерине ТУК