Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План сметка на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 11.11.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected].

Предложение за одобряване на План – сметка за приходите и разходите за Такса битови отпадъци за 2023 година

Пълният текст на предложението за Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци за 2023 година и проекта за решение за 2023 година можете да намерите ТУК

Наредба за управление на горски територии, собственост на Община Лесичово

С настоящето ви представям проект, мотиви и частична оценка на въздействието за приемане на Наредба за управление на горски територии, собственост на община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за управление на горските територии

С П Р А В К А

       В изпълнениена чл.26, ал.3от Закона за нормативните актове, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност  да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 13.06.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс  не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Общински съвет Лесичово и в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: [email protected], [email protected].

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

     В изпълнениена чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването, на 13.04.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово на интернет страницата на Община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: [email protected], [email protected].

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово