Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лесичово

                                                            СПРАВКА

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 04.12.2018 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общинаЛесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected].