План-сметка такса битови отпадъци за община Лесичово за 2020 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изчисленията показват, че за 2020 година в прихода на план - сметката за такса битови отпадъци (ТБО) на Община Лесичово трябва да се заложат 383 848.00 лв., като се предвидят разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ. Очаква се за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за битови отпадъци разходът на Общината да възлиза на 110 000.00 лв.; за почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии на населените места, разходът да възлиза на 7 000 лв.; за проучването, проектирането, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, разходът да възлиза на 173 395.00 лв. (вноски за 2020 г. по чл. 64 от ЗУО – 142 500.00 лв.; вноски за 2020 г. по чл. 60 от ЗУО – 14 520.00 лв.); за разходи за независим строителен надзор и биологична рекултивация по проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот № 000176 в землището на с. Лесичово, собственост на община Лесичово” – 16 375 лв.; за обезвреждане на депонирани отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик – 41 130.00 лв.; за погасяване на безлихвен заем за 2020 г., получен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект „Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Лесичово”, разходът възлиза на 12 138.00 лв. За покриване на неразплатени задължения за 2019 година трябва да се предвидят 40 185.00 лв., в това число – 9 600.00 лв., разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, 3 485.00 лв. - отчисления по чл.60 от ЗУО, 20 520.00 лв. - отчисления по чл.64 от ЗУО и 6 580.00 лв. - обезвреждане на депонираните отпадъци на Регионалното депо. Така направения разчет ще позволи на Община Лесичово, ефикасното и ефективно предоставяне на услугите сметосъбиране и сметоизвозване; чистота на териториите за обществено ползване; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, и ще запази финансовата й стабилност.

Във връзка с изложеното, смятам че е целесъобразно и законосъобразно, Общински съвет Лесичово да приеме решение, с което да одобри план - сметката за такса битови отпадъци на Община Лесичово за 2020 г., както следва: І. Приходи в размер на 383 848.00 лв.; ІІ. Разходи: 1. Неразплатени разходи за 2019 г. – 40 185.00 лв., от които: 1.1. Външна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до Регионално депо, Пазарджик за 1 месец – 9 600.00 лв.; 1.2. Отчисления по ЗУО в размер на 24 005.00 лв., от които по чл.60 - 3 485.00 лв. и по чл.64 – 20 520.00 лв.); 1.3. Обезвреждане на депонираните отпадъци – 6 580.00 лв.; 2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото за битови отпадъци в размер на 110 000.00 лв. за 2020 г.; 3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии на населените места в размер на 7 000 лв.; 4. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 173 395.00 лв., от които: 4.1. Вноски за 2020 г. по чл. 64 от ЗУО - 142 500.00 лв. и 4.2. Вноски за 2020 г. по чл. 60 от ЗУО – 14 520.00 лв.; 4.3. НСН по закриване на общинско депо с. Лесичово – 10 392.00 лв.; 4.4. Биологична рекултивация по закриване на общинско депо с. Лесичово – 5 983.00 лв. 5. Обезвреждане на депонирани отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І – 41 130.00 лв.; 6. Погасяване на безлихвен заем за 2020 г., получен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект „Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Лесичово” – 12 138.00 лв.

Пълният текст на предложението можете да намерите ТУК