Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви представям проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово в частта й, регламентираща такса битови отпадъци (ТБО), раздел І, глава ІІ, Такса битови отпадъци. Със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), българският законодател, вменява в правомощие на общинските съвети определянето на размера на местните такси, една от които е такса за битови отпадъци. Размерът на ТБО се определя въз основа на план-сметка одобрена от общинските съвети. План-сметката включва всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейностипо:

  • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци;
  • Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
  • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване;
  • Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране;
  • Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за годината.Пълният текст на мотивите за изменение и допълнение можете да намирите ТУК, оценка на въздействието, ТУК