ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Действащата Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово е приета от Общински съвет Лесичово мандат 2008 – 2011 г. на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.21, ал.1, т.7, във връзка с алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), последната й актуализация е от 28.01.2019 г.

Към настоящия момент, част от Наредбата е отменена с Решение № 331/22.06.2020 г. по Административно дело №211/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, тъй като текстовете са постановени в противоречие на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК и е лишило заинтересованите лица от възможността да направят предложения и становища по проекта в предвидения тогава 14-дневен срок, поради което се е наложила отмяната им.

Смятам, че с оглед спазване на процедурите предвидени в българското законодателство е необходимо да се преразгледа действащата Наредба в цялост, да се отразят последните изменения в ЗМДТ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и Данък върху превозните средства, с които се цели синхронизиране при текстовете от Закона и нашата Наредба и да се приеме нова наредба.

Мотивите, предложението и проекта за нова Наредба можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК, проект на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово, ТУК