Проект за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
ТУК, можете да намерите пълният текст на мотивите и проекта за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 
 
Предварителна оценка за въздействието по смисала на
чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК