Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С П Р А В К А

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.12.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected].