С П Р А В К А в изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс

С П Р А В К А

     В изпълнениена чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 13.01.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.