Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПРОЕКТ НА план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година на територията на община Лесичово, можете да намерине ТУК

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУК, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ МОТИВИ, ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на уле

СПРАВКА   

В изпълнениена чл.26, ал.3от Закона за нормативните актове, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност  да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 26.09.2023 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс  не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Общински съвет Лесичово и в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: [email protected][email protected].

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово

С настоящето ви представям Мотиви, Проект на решение и Частична оценка на въздействието за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Решението можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

С настоящето ви представям проект, мотиви и частична оценка на въздействието за приемане на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.