Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С П Р А В К А

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.12.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected].

Проект за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
ТУК, можете да намерите пълният текст на мотивите и проекта за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 
 
Предварителна оценка за въздействието по смисала на
чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 02.11.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за приемане на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект за приемане на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected].