Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 77/27.03.2024 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Декември 2023 г., месец Януари 2024г., месец Февруари 2024 г. и месец Март 2024 г. 05 Април 2024 18
Решение № 76/27.03.2024 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж Лесичово“ 05 Април 2024 10
Решение № 75/27.03.2024 г., относно:Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП за УПИ ІІІ-Резервен терен в кв. 61 по плана на село Калугерово, община Лесичово 05 Април 2024 9
Решение № 74/27.03.2024 г., относно: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лесичово 2023-2025 година 05 Април 2024 16
Решение № 73/27.03.2024 г., относно: Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Сдружение 05 Април 2024 7
Решение № 72/27.03.2024 г., относно: Промяна в ръководството на Комисията по законността, обществения ред, опазване собствеността на гражданите и развитие на местното самоуправление 05 Април 2024 11
Решение № 71/27.03.2024 г., относно: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по В и К през 2023 г., като част от задължителното /минимално/ ниво прието със сключване на Договор за стопанисване, поддържане и ек 05 Април 2024 10
Решение № 70/27.03.2024 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Николай Андреев Лазаров 05 Април 2024 6
Решение № 69/27.03.2024 г., относно: Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка „Акиа“, модел „L9“ с 35+1 места, с регистрационен номер СВ 8843 ХС за превоз на ученици, обучаващи се в общински училища на територият 05 Април 2024 6
Решение № 68/27.03.2024 г., относно: Приемане на отчета за дейността на народните читалища на територията на Община Лесичово за 2023 година 05 Април 2024 10