Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово, респективно Общински съвет Лесичово, откри процедура за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), в една с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения и коридор на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011/08.06.2015 г., вписан в дв.вх.р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска собственост, пълният текстна Решението можете да намерите ТУК