Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ 715/895 идеални части от УПИ ІІІ-битов комбинат в кв.47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ведно с 361/426 кв.м. застроена площ от едноетажна полумасивна сграда, подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 1926/11.04.2018 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 2601, том 9, акт № 12/13.04.2018 г.)