Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ

 

                      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по установяване на собствеността, съответно безстопанствеността по отношение поземлен имот с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на АГКК с вид собственост – държавна, частна; вид територия – земеделска; начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект с площ от 46 867 кв.м. и стар № 000244 и предприемане на правни и фактически действия по завземането му от Община Лесичово.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово