ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 год.

ПОКАНА
На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

кани общински съветници, кметове на населени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общност на 16.02.2022 год. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул."Никола Чочков" № 11-13, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год.

 

Пълният текст на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год. може да намерите ТУК