Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви информирам, че Община Лесичово открива процедура по директно сключване на Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Ливада“, „Дере“ и „Нива“. Съгласно Решение № 305/13.01.2022 г., прието от Общински съвет Лесичово, същия дава съгласие дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на Община Лесичово да бъде изрязана/почистена; Дава съгласие Кметът на Община Лесичово да сключи директен договор за продажба прогнозни количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово и определя основните параметри на договора, а именно:

  • Общи прогнозни количества стояща дървесина на корен от имотите, собственост на Община Лесичово, в размер на 232 куб.м.;
  • Продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово да се извърши по пазарна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС за 1 куб.м. или 24,00 лева с ДДС;
  • Добитата дървесина да бъде продавана само на физически лица, на които са върнати позволителните от държавното горско предприятие и на физически лица с постоянен адрес на територията на община Лесичово, при цена до 90,00 лв. с ДДС и включен в нея транспорт. Пълният текст на поканата можете да намерите ТУК
  • С уважение,

    ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

     

    Кмет на община Лесичово