С П Р А В К А в изпълнение на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Админи

С П Р А В К А

В изпълнениена чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 14.01.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: [email protected].