Сключен договор ДГ "Слънчице"

Детска градина „Слънчице“ село Калугерово, село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, улица „Двадесета“ №24А

Тел. 03515 2230, e-mail:cdgslan4ice@abv.bg

 2

На 02.10.2017 г. ДГ „Слънчице“ с.Калугерово, с.Боримечково, общ.Лесичово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № БС-33.16-1-009 с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ за изпълнение на проект: «ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице».

Целта на проекта е да лансира нови форми на работа, с които да ангажира децата и родителите в приятни и полезни за тяхното развитие дейности (както и за развитието на самата детска градина) с оглед по-пълноценно общуване, обучение, интеграция и социализация както на децата (от ромското малцинство и българското мнозинство), така и на техните родители.

Целевата група на проекта включва:

$1-          Деца от ДГ „Слънчице”: от малка и голяма (предучилищна) група общо 45 (от които 26 от български и 19 от ромски произход);

$1-          Педагогически и непедагогически персонал на ДГ „Слънчице”: общо 10 души, работещи в мултиетническа среда;

$1-          Родители на деца от детската градина: минимум 25 (като минимум 30% са участници от страна на ромския етнос);

Ще се проведат конференции, обучения, семинари, кръгли маси за деца, ученици, родители и доброволци. Ще се проведат 2 фокус групи с родителите на децата, като информацията от участниците във фокус групите ще бъде систематизирана и анализирана и ще бъде изготвен доклад-анализ на резултатите от допитването до родителите. Ще се формира родителски клуб с участието на родители и от етническите малцинства. Ще се поведат 12 занимания от групово рисуване с пръсти, създадени минимум 20 картини с общо/колективно авторство, разбирателство и сработка на децата от двата етноса. Ще се проведе заключителен творчески празник и изложба с представени 20 картини, осъществени минимум 5 творчески ателиета по работните маси, популярност сред общността на децата, родителите и каузите на детската градина; възможни дарения (откупки на картини и др.) от страна на публиката.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.