Проектиране улично осветление Калугерово

Решение за откриване на процедура - публикувано на 09.05.2017 г. 10:30;

Документация и Обявление- публикувано на 09.05.2017 г. 10:30;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 14.06.2017 г. 13:45;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 29.06.2017 г. 10:33;

Решение на Възложителя и Доклад и протоколи на Комисията - публикувано на 24.07.2017 г. 12:05;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 09.08.2017 г. 14:16;

Решение на Възложителя и Доклад и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 21.08.2017 г. 17:00;

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 05.10.2017 г. 11:32;

Сключен договор с избрани изпълнител - публикувано на 05.10.2017 г. 11:32;