Проектиране водопровод Калугерово

Решение на Възложителя, обявление и документация - публикувано на 08.02.2018 г. 13:45;

Разяснение по чл.33 от ЗОП - публикувано на 22.02.2018 г. 13:58;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 22.03.2018 г. 11:51;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 12.04.2018 г. 09:30;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 19.04.2018 г., 10:37;

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП - публикувано на 25.04.2018 г. 13:53;

Обявление за възложена поръчка и Договор с избран изпълнител - публикувано на 11.06.2018 г. 10:42;