СМР депо

Решение, Обявление, Документация, Технически проект - геодезия, геология и хидрогеология, вертикална планировка, технологична, техническа рекултивация, биологична рекултивация, хидротехническа, ПБ, план за контрол и мониторинг, ПБЗ, ПУСО;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 05.04.2019 г. 09:47;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 03.06.2019 г. 15:51;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 06.06.2019 г. 15:39;

Обявление за възложена поръчка и Договор с избран изпълнител - публикувано на 10.07.2019 г. 14:57;