СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129 ал./2/ от ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129 ал./2/  от ЗУТ

Днес 21.03.2023 год. Ви съобщаваме, че има одобрен със заповед № 138/ 13.12.2022 год. на Кмета на община Лесичово, обл.Пазарджик проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ І-421 и VII-общ. в кв.30 по плана на с.Щърково, с който се предвижда да се промени улично регулационната линия на улица с осови точки 96-26 и 26-55-52 така, че изградената ел. мрежа да остане в улицата, да се създадат 3 бр. алеи за достъп до поземлени имоти №418, 419 и 604, за сметка на УПИ І-421 и VІІ-общ., тъй като предвидената улица за достъп на тези имоти, не може да бъде отворена, поради факта, че по – голямата част от нейната територия е заета от дигата на съществуващия канал, при което се променят УПИ I-421, V-420 и VII-общ. Създават се два нови УПИ X-ТП и XVI-Зеленина. Имоти 423 и 422 остават за разширение на улица с осови точки 96-26, съгласно представения проект на ПРЗ и същото е публикувано на интернет страницата на Община Лесичово и поставено на таблото за обявления в сградата на Община Лесичово. Заповедта се намира в Отдел "УТОС" на Общинска администрация с.Лесичово.

            Съгласно чл.18а, ал.10 от АПК, в 7-дневен срок от съобщаването на проекта на интернет страницата и на таблото за обявления, съобщението се смята за връчено.

            Съгласно чл.129, ал. 2 от ЗУТ в 14-дневен срок от връченото съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК заинтересованите лица могат да се запознаят със Заповедта и ако желаят да направят писмени възражения чрез община Лесичово до Административен съд гр.Пазарджик.