Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за свободни работни места Написана от Ели 307
Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в село Памидово, община Лесичово Написана от mariana 259
Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК, 13.05.2021 г. Написана от Stefka 277
Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи Написана от valia 238
Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово Написана от Stefka 293
Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци Написана от mariana 285
Конкурс за назначаване на държавен служител Написана от Ели 386
Конкурс за Главен експерт Написана от Ели 363
Конкурс за държавен служител Написана от Ели 355
Конкурс за държавен служител Главен експерт Написана от Ели 335