Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по проект 13/321/01520 на община Лесичово

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
  2. Списък на документите, съдържащи се в офертата
  3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  5. СПИСЪК на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – проектиране и/или авторски надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
  6. СПИСЪК на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката
  7. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
  8. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки
  9. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
  10. ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договорапо чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки
  11. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
  12. ДЕКЛАРАЦИЯ за участие на подизпълнител
  13. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  14. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  15. ПРОЕКТ на ДОГОВОР
  16. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП
  17. Документация

Разяснение  - 001-ВЦ-9 от 23.09.2014 г.

Разяснение - 001-ВЦ-10 от 23.09.2014 г.

Протокол 1 от работата на Комисията; Публикувано на 27.10.2014 г.;

Уведомление за отваряне на ценови оферти; публикувано на 14.11.2014 г. 13:18;

Решение на Възложителя; публикувано на 20.11.2014 г. 13:33;

Протоколи от работата на комисията; публикувано на 20.11.2014 г. 13:33

Информация за освободена гаранция - публикувано на 09.12.2014 г. 13:32;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 16.12.2014 г. 09:40;

Информация за сключен договор - публикувано на 16.12.2014 г. 09:42;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 16.12.2014 г. 09:45;

Информация за извършено плащане  - публикувано на 14.01.2015 г. 11:26;

Информация за извършено плащане - публикувано на 24.01.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.12.2015 г. 14:23;

Информация за извършено плащане - публикувано на 29.02.2016 г. 14:24;

Информация за приключил договор - публикувано на 29.02.2016 г. 14:25;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 02.03.2016 г. 14:26;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 02.03.2016 г. 14:27;