Примерно пълномощно за подаване на искане за изплащане на обезщетение

Уважаеми госпожи и господа,

Примерно пълномощно за подаване на искания за изплащане на обезщетение за засегнатите ми съсобствени поземлени имоти,  върху които възниква сервитут (право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод, и ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти), за прокарването на Трасето на газопровода на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп", можете да намерите ТУК и ТУК

Дължимото от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутното право

Дължимото от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутното право върху засегнатите поземлени имоти частна собственост - на физически лица, поземлени имоти публична общинска собственост и поземлени имоти стопанисвани от общината с вид територия “Земеделска“ и поземлени имоти държавна частна собственост с вид територия „Горска„ , върху които възниква сервитут, съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата за сервитутите на енергийните обекти за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и   Пирдоп“.


ПРОТОКОЛ № 1 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 4 от 18.02.2021 г.

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (в Word)