СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

Задължителна информация относно функциите и организацията на работа в администрациите във връзка с предоставянето на административни услуги

1.Точно наименование на администрацията: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛЕСИЧОВО

2.Структура: КМЕТ, ЗАМ.КМЕТ по икономическото и регионално развитие, ЗАМ.КМЕТ по хуманитарната политика, СЕКРЕТАР, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОА", ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СА"

кметства:кметове на кметства и ст.специалисти "АФОН"

3.Седалище и адрес, както и адресите на териториалните звена, ако има такива: с.Лесичово, ул."Никола Чочков" № 11-13, п.к. 4463

4.Данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща: 03517/22-65; 23-50, [email protected]

5.БУЛСТАТ: 000351693

6.Работно време на администрацията: 8.30 ч. до 12.30 ч. и 13.00 ч. до 17.00 ч. обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.

7.Работно време на административно обслужване: 8.30 ч. до 17.00 ч.

При наличие на потребители на административни услуги в служебните помещения, работния ден продължава и след обявеното работно време, но не по-късно от 18,45 часа.

8.Описание на административните услуги – Приложение № 1 и Наредбата на Общински съвет Лесичово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово.

9.Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби: в деловодството на Общината и Общинския съвет, в Кметствата.

10.Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри: на интернет страницата на Общината, на информационно табло, в деловодството на Общината и Общински съвет, в Кметствата.

11.Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на общинските съвети: на интернет страницата на Общината, на информационно табло и в деловодството на Общински съвет.

12.Проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация – в предложения до Общински съвет Лесичово.

13.Друга информация, предвидена в нормативен акт.

СПИСЪК

НА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

предоставяни от Община Лесичово

І.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1.Издаване на удостоверение за раждане оригинал

2.Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

8.Издаване на удостоверение за наследници

9.Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейство

10.Издаване на удостоверение за родствени връзки

11.Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена

12.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина

13.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

14.Издаване на удостоверение за постоянен адрес

15.Издаване на удостоверение за настоящ адрес

16.Припознаване на родено извънбрачно дете

17.Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България

18.Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина

19.Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

20.Промяна /възстановяване/ на име на български гражданин по административен път

21.Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

22.Съставяне на актове по гражданско състояние на български граждани,които имат актове съставени в чужбина

23.Учредяване на настойничество и попечителство

24.Издаване на удостоверение за промяна настоящ адрес

25.Издаване на удостоверение за промяна на данни на постоянен адрес

26.Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване

27.Заявление за разрешено постоянно пребиваване

28.Заявление за установяване наличието на българско гражданство

29.Удостоверение и кореспонденция с институции съгласно чл.7 от ЗГР

30.Съставяне на актове по гражданско състояние (раждане, брак, смърт)

31.Корекция на име на български гражданин с решение на съда

32.Приемане и обработка на преписки за издаване на предложения за отпускане на персонални пенсии

33.Обработка на преписки за опрощаване на държавни вземания постъпили от Администрацията на Президента

34.Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в Р. България

35. Издаване на удостоверение за административен адрес

36. Издаване на удостоверение за родителски права

37. Издаване на удостоверение за многодетна майка

38. Издаване на удостоверение за брой живородени от майка деца

39. Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК

40. Издаване на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключване на граждански брак с български гражданин в чужбина

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

1.Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

2.Издаване на удостоверения за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост

3.Издаване на удостоверения по отчуждени имоти, собственост на физически лица или юридически лица.

4.Продажба на жилищни имоти-общинска собственост

5.Продажба на нежилищни имоти-общинска собственост

6.Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

7.Учредяване право на строеж върху общински терени.

8.Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска собственост

9.Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически лица или юридически лица

10.Прекратяване на собственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица

11.Отдаване под наем на обекти и имущество общинска собственост

12.Издаване на заверени копия от документи

13.Издаване на скица за недвижим имот

14.Издаване на виза за проектиране

15.Презаверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок

16.Издаване на удостоверения за идентичност на поземлен имот

17.Издаване на удостоверение за търпимост

18.Издаване на удостоверения за степен на завършеност на сгради

19.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ

20.Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

21.Проверка изпълнението на СМР по фундаментите на строежа

22.Проверка изпълнението на строителни линии и ниво на строеж

23.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

24.Обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/

25.Частично изменение на ПУП обявяване и одобряване

26.Издаване на удостоверение за строеж

27.Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци

28.Издаване на разрешение за прокопаване

29.Проверка за незаконно строителство

30.Заверяване на преписи от документи

31.Издаване разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/

32.Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия по чл.56 от ЗУТ

33.Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация

ІІІ.ДЕЛОВОДСТВО, КАСИЕР

1.Издаване на образец 30 за пенсиониране

2.Издаване на УП-2 за пенсиониране

3.Издаване на удостоверение от общ характер

4.Заверка на копия от документи

5.Отговор на молби,жалби,предложения

6.Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ,ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ

1.Издаване на удостоверение за търговия с вино и спиртни напитки

2.Издаване на удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия

3.Категоризация на заведения за хранене, развлечения и настаняване

4.Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

5.Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема

6.Разрешение за удължено работно време на заведение за хранене и развлечения

7.Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

8.Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти

9.Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови отпадъци

10.Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия

11.Проверка и отговор на жалби,молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

12.Издаване на позволително за събиране на билки

13.Издаване на удостоверение за регистрация на кучета.

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово