Харта на клиента

Основната цел на Хартата на потребителя  е да се подобри качеството на административното обслужване  в Община Лесичово.Този документ не е закон или наредба, той не създава права и задължения.

    Предназначението на хартата е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по  който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.  

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община Лесичово.Той провежда регионалната политика в съответствие с националните  и местните интереси.В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кмет и общинска администрация.          

     Кметът на общината :

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

насочва и координира дейността на специализираните   

 • изпълнителни органи;

 • отговаря за опазването на обществения ред;

 • организира изпълнението на общинския бюджет;

 • организира изпълнението на дългосрочните програми;

 • рганизира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

 • поддържа   връзки  с  политическите  партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;

 • осъществява международни контакти на общинско ниво;

 • организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

 • възлага или разрешава изработването на устройствени  планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

 • представлява общината пред физически и юридически  лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от заместник кмет, административен секретар  и директори на дирекции.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

  

Община Лесичово е администрация на местното самоуправление и провежда  политиката на държавата на територията на общината. Осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 • законност;

 • откритост и достъпност;

 • отговорност и отчетност;

 • ефективност и ефикасност;

 • субординация и координация;

 • предвидимост.

  Прилагайки тези принципи, предлагаме Харта  за правата на потребителя на административни услуги. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ на административното обслужване:

  Предоставяне на цялата необходима своевременна и актуална информация  за услугите, извършвани от общинската администрация;Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите при получаване на услуги;Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги;Използване на различни способи и средства за определяне степента на удовлетвореност на потребителите;

Системно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при обслужване на потребителите на услуги.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  за постигане  на стратегическите цели:

 • Подобряване достъпа до услуги и предоставяне на пълна информация чрез различни комуникационни средства и канали-личен контакт, информационно табло ;

 • Постигане високо качество на административните услуги чрез създаване на по-добра организация;

 • Осигуряване на етичност, уважение, лоялност, безпристрастност в работата на служителите към гражданите;

 • Извършване на административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно като стриктно се спазват нормативно регламентираните и установени от администрацията срокове;

 • Получаване на обратна връзка от потребителите на услуги чрез анкети, телефонна връзка, пощенска кутия и др.

            ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,  ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

 • Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;

 • Да предоставя своевременно лесноразбираема, пълна и точна  информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;

 • Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;

 • Да осигури бързо , икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;

 • Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването - сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;

 • Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

   ОТ  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА: 

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;

 • Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;

 • Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;

 • Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВ  

 • Административните услуги, предоставяни от общинската администрация, сроковете за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани на табло , което може да намерите на входа на общината;

 • Запитвания относно предоставяните услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.Задаването на въпрос, независимо от формата /устно или писмено/, ангажира и задължава администрацията да отговори в предвидените от законите срокове; 

 

Начини за връзка и получаване на информация: 

Посещение в общината  или в писмен вид на следните адреси:

 • с.Лесичово, ул.. “Никола Чочков“ № 11-13

 • Деловодство

 • e -mail: Lesi4ovo@abv.bg

 • Кметства и населени места,съгласно приложената справка;

Телефони за връзка с общината

 • 22-65 - “Деловодство”

 • 23-50 - “Стопанска политика и социални дейности”

 • 23-50 -   “Административно и информационно обслужване”

 • 22-20 -   “Териториално и  селищно устройство”

Информация можете да получавате всеки работен ден, както следва:

 • сутрин                     -  8.30 ч.    до     12.30 ч.

 • след обяд                - 13.00 ч.   до    16.45 ч.

    Подадените в писмен вид  предложения и сигнали във връзка с административното обслужване от служителите на Община Лесичово се разглеждат по реда и в сроковете, определени в Административно - процесуалния кодекс.

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Кой има право на достъп

  • български граждани

  • чужденец или лице без гражданство

  • българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинската администрация – Лесичово във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да Ви бъде отказан достъп

 1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

 2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация – Лесичово и няма самостоятелно значение;

 3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;

 4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;

Когато в Общинска администрация – Лесичово не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.

Решението на Кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред ОАС.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация – Лесичово е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до Общинска администрация – Лесичово, с което можете да искате:

  • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;

  • актуализиране или поправяне на данни;

  • да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;

  • да се забрани на Общинска администрация – Лесичово да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;

  • да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път;

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато :

  • съответното лице изрично е дало съгласието си;

  • източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;

  • във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;

  • е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;

  • са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ : 

 • Административно - процесуален кодекс;

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;

 • Закон за административните нарушения и наказания;

 • Закон за администрацията;

 • Закон за държавния служител;

 • Закон за достъп до обществена информация;

 • Закон за защита на класифицираната информация;

 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

 • Закон за общинската собственост;

 • Закон за устройство на територията;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Закон за собствеността и ползването на земеделската земя;

 • Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

 • Закон за опазване на селскостопанското имущество;

 • Закон за подпомагане на земеделските производители;

 • Закон за гражданската регистрация;

 • Закон за местните данъци и такси.

Тази ХАРТА не е нормативен акт,но е документ,с който НИЕ,служителите от Общинска администрация-Лесичово се задължаваме да изпълним поетите към ВАС ангажименти за да бъде диалогът позитивен,доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа – ползотворно.

Настоящата ХАРТА е отворена за изменения и допълнения и ще бъде актуализирана периодично в съответствие с Вашите нужди и изисквания.

Общинска администрация Лесичово