Разпределение на земеделски земи с начин на трайно ползване - "пасища", "мери" и "ливади"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

 

ТУК може да намерите протокол за окончателно разпределение на имотите, земеделски земи, с начин на трайно ползване - "пасища", "мери" и "ливади" от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37 б "и" от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.

 

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово